Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ferdigstillelse av utstyr på Kårstø

I forbindelse med et tilsyn etter storulykkesforskriften gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) den 24.10.2005 også et tilsyn rettet mot Gassco i forbindelse med det ferdigstilte utstyret i utvidelsesprosjektet på Kårstø (KEP). Tilsynsaktiviteten omfattet rørsystemer, beholdere og sikkerhetsventiler.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretninger og anlegg og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Installasjon og ferdigstillelse av utstyr i forbindelse med KEP anses å være en viktig aktivitet med hensyn til kvalitet og integritet.

Kårstø (kilde: Statoil)

Kårstø (kilde: Statoil)

Formål med tilsynet

På grunnlag av de strategier, planer og prosedyrer som gjaldt for KEP, har Ptil med denne tilsynsaktiviteten søkt å klarlegge i hvilken grad installeringsarbeidet og ferdigstillelsen av utstyret har skjedd i overensstemmelse med midlertidig forskrift for landanlegg og forskrift om trykkpåkjent utstyr samt Gasscos sikkerhetsmessige krav for slike aktiviteter.

Videre er målsettingen med aktiviteten å følge opp den forpliktelse som Ptil er pålagt i henhold til direktiv 97/23/EØF "Pressure equipment directive", artikkel 2 om kontroll av trykkpåkjent utstyr.

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss