Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av kjetting til Åsgard A

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 22.–30.4.2008 tilsyn med StatoilHydro og leverandøren Ramnäs Bruk AB. Tilsynet var knyttet til fabrikasjon av ny ankerkjetting til Åsgard A FPSO. Vi har funnet to avvik ved StatoilHydros oppfølging av leveransen og oppfølging av leverandørens styringssystem.


Tilsynet ble ført i to deler. Åpningsmøte ble avholdt hos StatoilHydro i Stjørdal 22.4.2008. Verifikasjon ble utført hos Ramnäs Bruk AB som fabrikkerer kjettingen 29.–30.4.2008.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ptils overordnede resultatmål om å føre tilsyn med aktørenes styring av faktorer som reduserer storulykkesrisiko. Forankringssystemer er sikkerhetskritisk utstyr.

Det har vært en rekke hendelser på norsk sokkel med forankringssystemer generelt. Ptil har registrert flere forbedringer innen forankring det siste året, men fortsatt skjer mange hendelser som kunne vært unngått med bedre systemer for opplæring og erfaringsoverføring.

Næringen må opprettholde innsatsen for en gjennomgående standardheving av forankringsutstyr.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at fabrikasjonen av ny ankerkjetting blir styrt og gjennomført i samsvar med petroleumsregelverket. Målsettingen er videre å verifisere StatoilHydros system for oppfølging av leverandører.

Resultat av tilsynet
Vi har funnet to avvik ved StatoilHydros oppfølging av leveransen og oppfølging av leverandørens styringssystem.

Under tilsynet avdekket vi at StatoilHydro ikke i tilstrekkelig grad hadde fulgt opp denne leveransen av ankerkjetting, med det resultat at det brukte stålmaterialet ikke kom fra en godkjent leverandør.

StatoilHydro hadde heller ikke fulgt opp leverandørs styringssystem, med det resultat at hverken leverandøren eller tredjepart som verifiserer kvaliteten av produksjonen, kunne dokumentere etterlevelse av kvalitetskontrollplanen for leveransen.

Vi har i tillegg identifisert tre områder med potensial for forbedring: Erfaringskunnskap, beskrivelse av prosjektorganisasjonen og systemet for kalibrering av utstyr.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |