Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av fleksible stigerør for Skarvfeltet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 15. – 18. juni 2009 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin etterlevelse av regelverkskrav og prosjektspesifikke krav for kvalifisering, prosjektering og framstilling av fleksible stigerør for Skarvfeltet. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet omfattet også Technip Norge AS (TNOR) og Flexi France som produserer fleksible rør.

Oppstartsmøtet ble holdt med BP og TNOR i Oslo 15. juni. Møter, intervjuer og verifikasjon ble gjort ved Flexi France sitt fabrikasjonslokale i Le Trait 17. og 18. juni.

Om Skarv
Skarvfeltet er lokalisert i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen (kartet).

 Location of Skarv

BP leverte plan for utbygging, anlegg og drift av Skarv 29. juni 2007. Planen omfatter Skarvfunnet, som inneholder olje og gass, og Idunfunnet, som inneholder gass. Plan for utbygging og drift (PUD) gjelder for utbygging og drift av Skarvforekomster.

Plan for anlegg og drift (PAD) gjelder for eksportrørledningen for gass mellom Skarv og Gassled sone B (Åsgard transportsystem). Utbyggingsløsningen inkluderer en flytende produksjons- og lagringsinnretning (Skarv FPSO), havbunnsinnretninger og eksportrørledninger for gass. Planlagt oppstart for Skarv er 3. kvartal 2011.
 
Det er identifisert ytterligere ressurser og prospekt i området Skarv/Idun. Disse kan tilknyttes Skarv FPSO på et senere tidspunkt.

Les mer om Skarvprosjektet  (BPs nettsted)

Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdom blir redusert.
 
En sentral prioritering for vår oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er å se til at aktørene styrer teknisk tilstand til innretningene. I fremstillingsfasen innebærer dette behov for oppfølging for å avdekke mulige svakheter som kan få konsekvenser i driftsfasen.
 
Hendelser knyttet til stigerør kan ha potensial for storulykke på grunn av deres plassering på innretninger. I flere tilfeller har vi sett nye feilmodi som ikke har blitt identifisert i designfasen. Med bakgrunn i dette har vi oppmerksomhet rettet inn mot oppfølging av kvalifisering, prosjektering og fremstilling av stigerør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere BP og TNOR sin etterlevelse av HMS-regelverket og prosjektets interne krav for kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible stigerør for Skarvutbyggingen.
 
Det var også et mål å se på hvordan BP oppfyller sin påseplikt overfor TNOR og Flexi France, og hvordan kompetanse og kvalitet hos leverandør og eventuelle underleverandører blir fulgt opp.
Bruk av positive og negative erfaringer til læring og forbedring er et element som ble vektlagt i tilsynet.

Resultat av tilsynet
Vårt generelle inntrykk er at BP etterlever regelverkskrav og prosjektets egne krav til styring og gjennomføring av aktiviteter for kvalifisering, prosjektering og framstilling av fleksible stigerør på en tilfredsstillende måte.
 
Det er ikke identifisert avvik under tilsynet, men vi avdekket ett område vedrørende ferdigstillelse av styrende dokumenter med potensial for forbedring.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |