Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobils styring av tekniske barrierer og aktiviteter på Ringhorne

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-10. september 2008 tilsyn med ExxonMobil (EM) sin styring av tekniske barrierer og aktiviteter på Ringhorne. Tilsynet var rettet mot forebygging av storulykker i tilknytning til drift og vedlikehold av Ringhorne.


Vi har under tilsynet lagt vekt på følgende forhold:

  • Prosesser for å følge opp tekniske barrierer og systematikk for å følge opp resultater.
  • System for å synliggjøre status på tekniske barrierer og rutiner for å bruke denne informasjonen i styring av aktiviteter på innretningen.
  • System og metode for å sikre nødvendig kompetanse og risikoforståelse gjennom rekruttering, opplæring, trening og videreutvikling av arbeidsledere.
  • Rammebetingelser innenfor drift og vedlikehold.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er Ptils hovedprioritering om å følge opp ledelsens bidrag til reduksjon av storulykkesrisiko og vårt mål om å arbeide for å redusere faktorer som bidrar til storulykkesrisiko.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av tekniske barrierer på Ringhorne, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble ført ved møter med landorganisasjonen, og deretter befaring med intervjuer og verifikasjoner på Ringhorne.

Forut for tilsynet fikk EM oversendt en hendelsesbeskrivelse (”case”) som vi ba plattformorganisasjonen om å gjennomgå for blant annet å identifisere tekniske og operasjonelle barrierer som kan bidra til å redusere sannsynligheten for at en lignende hendelse kan skje på Ringhorne. Resultatet av denne gjennomgangen ble presentert under vårt opphold offshore.

Vi hadde også et oppfølgingsmøte med landorganisasjonen i etterkant av tilsynet offshore.

Vi har identifisert tre avvik fra regelverkskrav samt tre forhold med potensial for forbedring. Våre observasjoner er blant annet knyttet til system for kartlegging og vedlikehold av tekniske barrierer, synliggjøring av barrieresvekkelser samt bruk av slik informasjon i planlegging og utføring av arbeid. Vi har også observasjoner relatert til styring av kompetanse og organisatoriske forhold.

Våre funn er til en viss grad sammenfallende med våre observasjoner etter et tilsyn i 2007 (lenke). Vi har imidlertid blitt informert om at EM har pågående forbedringsaktiviteter innenfor noen av disse områdene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |