Gå til hovedinnhold

Tilsyn med etterlevelse av forskrift om tiltak for å forebygge storulykker

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 1. til 3. september 2009 tilsyn ved Hammerfest LNG på Melkøya. Tilsynet avdekket ikke avvik fra gjeldende regelverk, men fant enkelte områder med potensial for forbedring.


Hammerfest LNG, Melkøya

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 1. til 3. september 2009 en tilsynsaktivitet ved Hammerfest LNG på Melkøya. Aktiviteten ble gjennomført i tråd med kravet om årlig tilsyn som angitt i forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Den omfattet videre forhold knyttet til uønskede hendelser og læring av disse.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystemer og storulykkeforskriften, som stiller krav til myndighetenes tilsyn når det gjelder tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Videre var aktiviteten en oppfølging av tilsvarende tilsynsaktivitet i 2008.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte tema var oppfølging og tiltak etter siste storulykketilsyn, virksomhetens identifiserte risikoscenarier og forebyggende og konsekvensreduserende tiltak mot storulykker.

Resultat
Ut fra Ptils vurdering er det ikke indikasjoner på at StatoilHydro ikke etterlever de krav som er knyttet til de prioriterte temaene for tilsynet.

Det ble ikke avdekket avvik fra gjeldende regelverk på Ptils myndighetsområde. Det ble imidlertid avdekket enkelte områder med potensial for forbedring.

Forbedringspunktene omfatter:

  • Systematisk bruk av risikoindikatorene i risikoanalysen
  • Systematisk bruk av informasjon etter uønskede hendelser,
  • Gjennomføring av monitorering og oppfølging for å forsikre seg om at regelverkskrav og interne krav på HMS-området etterleves.

Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). NSO utarbeider egen rapport for sitt myndighetsområde.
 

,
E-post: |