Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Esso Slagentangens styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 12.-14.2.2008 tilsyn med Esso Norge AS (Esso). Tilsynet var knyttet til styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand ved petroleumsanlegget på Slagentangen. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


 

Slagentangen (kilde: Esso)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdommer reduseres.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet ble basert på krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften / HMS-forskriften). 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at styringen og oppfølgingen av den tekniske og operasjonelle tilstanden i anlegget blir ivaretatt. Det ble spesielt sett på system for styring av vedlikehold og inspeksjon, system for avviks- og unntaksbehandling, samt system for håndtering av aldrende utstyr og konstruksjoner.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på Esso Slagentangen.

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet, men et potensial for forbedring innen planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikeholdet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |