Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Eni: Tilpassing til naturforholdene i Barentshavet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Goliatprosjektet til Eni Norge AS (Eni). Tilsynet ble ført 7. mai 2008 hos Meteorologisk Institutt (NMI) på Blindern i Oslo og 8. mai 2008 hos Eni på Forus i Stavanger. Tilsynet var knyttet til Enis tilretteleggelse av utbyggingen for naturforholdene på Goliatfeltet. Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav, men vi har funnet forbedringspunkter.


Lenke: Om Goliat (Enis nettsted)

Bakgrunn for tilsynet
Vi har i forbindelse med Goliat valgt å gjøre tilsyn knyttet til naturforholdene før en har valgt utbyggingsløsning. Det er gjort fordi Eni ikke tidligere har foretatt feltutbygginger på norsk sokkel og fordi en planlegger med flytende innretninger i Barentshavet, som er et område hvor en har begrenset erfaring med petroleumsvirksomhet.

Vi har ført tilsyn for å se om Eni spesifiserer naturforholdene riktig for å tilpasse utbyggingsløsningen til de klimatiske forholdene i området, jamfør rammeforskriften § 25 om data om naturforhold.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni spesifiserer naturforholdene på Goliatfeltet. Korrekte datagrunnlag her utgjør sentrale forutsetninger for å kunne tilpasse designløsningene til de klimamessige utfordringer som kan forventes i området. Dette vil bidra til at nødvendige tiltak kan gjøres for å forhindre storulykker og skader på ytre miljø.

Resultat av tilsynet
Goliatprosjektet er i en tidlig fase, og som en følge av dette er relevante dokumenter under utarbeidelse og i liten grad ferdigstilt. Informasjonen som Eni og NMI har presentert, og avklarende spørsmål under tilsynet danner grunnlag for våre observasjoner.

Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav, men vi har funnet forbedringspunkter knyttet til grunnlag for analyser og til kvalitetssikring, kvalitetskontroll og verifikasjon. Forbedringspunktet angående analyser er delt opp med hovedoverskrifter bølger, vind, oseanografiske forhold, isforhold og vinterisering.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |