Gå til hovedinnhold

Tilsyn med endrings- og omstillingsprosesser i Norsk Hydro

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 8.12.2004-28.1.2005 tilsyn med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i endrings- og omstillingsprosesser hos Norsk Hydro Produksjon as (NH). Vi identifiserte ingen avvik fra regelverket under tilsynet, men forhold med potensial for forbedringer.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos NH på land 8.- 9.12.2004, og verifikasjon offshore på Brage og Oseberg C 25.-28.1.2005.

Vi la vekt på:

 • Analyser og beslutningsgrunnlag
 • Måleparametere og indikatorer
 • Implementering og informasjon
 • Oppfølgingsaktiviteter
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Kompetanse og bemanning
 • Måleparametere og indikatorer
 • Implementering og informasjon
 • Oppfølgingsaktiviteter
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Kompetanse og bemanning

Bakgrunn for tilsynet

Norsk Hydro har i de senere år gjennomført flere endrings- og omstillingsprosesser.

Regelverket stiller klare krav til ivaretakelse av HMS i forbindelse med endring og omstilling.

At endringer i petroleumsvirksomheten planlegges, gjennomføres og følges opp i henhold til kravene i regelverket, samt at endringene fører til at HMS-nivået ivaretas og videreutvikles, er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet har vært å få en oversikt over NH sin styring knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser.

Det har videre vært et mål å få en oversikt over de praktiske utfordringene og status på planlagte og gjennomførte endringstiltak på NHs innretninger, som et grunnlag for videre oppfølging.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet har Ptil funnet flere forbedringsområder knyttet til gjennomføring av endringsprosesser på Brage og OSC. Det er Ptils oppfatning at flere av de påpekte utfordringene med fordel kunne vært samlet i et beste praksis dokument. Dette vil kunne bidra til å sikre en god erfaringsoverføring og enhetlig gjennomføring av endringsprosesser i NH, herunder tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning, kvalitet på og innhold i konsekvensanalyser og dialog med de berørte parter.

Resultat - Brage

Brage (kilde: Norsk Hydro)

Det ble under tilsynet ikke påvist avvik i forhold til krav i regelverket.

På Brage (bildet) identifiserte vi åtte forhold med potensial for forbedringer i NHs systematikk for ivaretakelse av HMS i endrings- og omstillingsprosesser, og innen flere av disse er det behov for grundig vurdering og oppfølging.

Vår vurdering er at utfordringene for Brage i første rekke er knyttet til kompetanse og bemanning.

 

Det er registrert forhold med potensial for forbedringer innen følgende områder:
 • Etterslep i forbindelse medgjennomføring av fagopplæring.
 • Bemanning i forhold til aktivitetsnivå.
 • Lite fleksibelbruk av mertid og overtid.
 • Fasestyrte endringsprosesser.
 • Belastning på driftsteamleder (DTL).
 • Oppfølging av fysiske arbeidsmiljøforhold og gjennomføring av tiltak.
 • Opplæring knyttet til de ulike systemene som Hydro har innført.
 • Mangelfulle kontorforhold for kampanjeteamet.

Det ble samtidig registrert flere positive observasjoner under tilsynet, herunder:

 • Godt engasjement og god deltakelse i de ulike prosjektaktivitetene i Brage 2010+, herunder arbeidstakermedvirkning og velorganiserte lagbyggingssamlinger.
 • Vi fikk inntrykk av svært god trivsel om bord på Brage. Dette er også reflektert i Ptils RNNS-data (Risikonivå norsk sokkel).
 • Kampanjeteamet demonstrerte god lagånd, og hadde etter hvert etablert et godt samarbeid og god dialog med resten av plattformorganisasjonen.
 • Gode planer for bruk av nytt samhandlingsrom.
 • Teambasert områdevedlikehold (TBO) praktiseres systematisk for å ordne enklere problemer av teknisk karakter, med hurtig og ubyråkratisk gjennomføring.
 • Bra orden og renhold i boligkvarter, stort settogså bra i uteområdene.
 • Breddeltakelse og engasjement fra arbeidstakerne på Brage rundt Ptils temaliste som var sendt ut på forhånd, samt at ledelsen om bord hadde gitt tilstrekkelig tid og anledning for diskusjon i de ulike skiftene.

Vi erfarte under tilsynet en åpen og tillitsfull tone i alle våre samtaler, på land så vel som ute.

Resultat - Oseberg C

Det ble under tilsynet ikke registrert avvik i forhold til krav i regelverket. Vi registrerte seks forhold med potensial for forbedringer i NHs systematikk for ivaretakelse av HMS i endrings- og omstillingsprosesser.

Tilsynet på Oseberg C (bildet) foregikk i en periode rett før omstillingene skulle iverksettes, og vi opplevde en del usikkerhet blant de ansatte med hensyn til hva endringene ville innebære for dem.

Vi håper at tiltak som følge av våre identifiserte forbedringsområder vil kunne gjennomføres før endringene trer i kraft, og at tilsynet dermed vil kunne gi et positivt bidrag i prosessen.

Oseberg C (kilde: Norsk Hydro)

Vår vurdering er at utfordringene for Oseberg C i første rekke er knyttet til konkret og strategisk kommunikasjon (individ/gruppe/allmøte) rundt de forestående endringene.

Siden bemanningsendringene ikke hadde blitt iverksatt og omfang av oppgavebortfall ikke var endelig (ref. vedlikeholdsprosjektet) under tilsynet, er det vanskelig å vurdere alle sider ved det reduserte bemanningsnivået med eventuelle konsekvenser i økt belastning for den enkelte.

Etter Ptils oppfatning er det vesentlig at omfanget av arbeidsoppgaver blir analysert før bemanningsnivået fastsettes. Dette er viktige deler av beslutningsgrunnlaget i en endringsprosess.

Det er registrert forhold med potensial for forbedringer innen følgende områder:

 • Informasjon og tilbakemelding
 • Sertifisering av områdeansvarlige
 • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold og gjennomføring av tiltak innenfor boreområdet før oppstart av boring i april 2005
 • Arbeidstakermedvirkning under prosjektering av samhandlingsrommet
 • Erfaringsoverføring
 • Opplæring knyttet til de ulike systemene som NH har innført.


Det ble også registrert flere positive observasjoner under tilsynet, herunder:

 • Ledelsen besluttet i samråd med arbeidstakerne å utsette tidspunktet for gjennomføring av endringer grunnet for sen framdrift i vedlikeholdsprosjektet i Porsgrunn, - med andre ord tok hensyn til at en viktig forutsetning for endring ikke var på plass.
 • Omfattende aktiviteter fra prosjektledelsens side har vært gjennomført for å innhente erfaringer fra andre felt i Hydro og andre selskap. Vi registrerte imidlertid at potensialfor erfaringsoverføring på fagnivå ikke nyttes fullt ut.
 • Godt kvalifiserte vikarer gjennom at fast personell har hatt mulighet for å stå ekstra, samt positivt at plattformen går med ekstra bemanning nå. Denne opplæringsmuligheten bør utnyttes maksimalt og systematisk nå i den forestående endringsfasen.
 • Det virker vel gjennomtenkt og godt fundert at DTL-stillingen er rekruttert både fra Drift og Vedlikehold, og at driftsplanlegger (DP)er rekruttert fra de fleste fagdisiplinene, samt at DTL/DP på samme skift har ulik faglig bakgrunn.
 • Betydelige forbedringer var gjort på målestasjonen for bedret tilkomst og betjeningsvennlighet.
 • Det vurderes som positivt at enheten har igangsatt eget coaching-program for driftsteamlederne.
 • Stort engasjement fra arbeidstakerne på Oseberg C rundt Ptils temaliste som var sendt ut på forhånd.

Vi erfarte under tilsynet en åpen og tillitsfull tone i alle våre samtaler, på land så vel som ute.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss