Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro og teknisk sikkerhet på Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Statoils innretning Gullfaks C i perioden 9.-12.5.2006. Tilsynet var knyttet til fagområdene elektro og teknisk sikkerhet. Under tilsynet påviste vi ingen avvik fra regelverket.


Gullfaks C (kilde: Bjarne Holter http://home.online.no/~bjaholte/)

Tilsynet startet med oppstartsmøte hos landorganisasjonen for Gullfaks C, med påfølgende offshore verifikasjon på innretningen (bildet). I tillegg til verifikasjoner i dokumentasjon og elektriske anlegg samt testing av sikkerhetssystemer, ble det også gjennomført samtaler med relevant personell.

I tilsynet ble det fokusert på:

 • Kompetanse og opplæring (kvalifikasjoner for elektrofagfolk).

 • Operatørens gjennomføring av egne verifikasjoner/tilsyn med det elektriske anlegget.

 • Oppfølging av teknisk tilstand.

 • Vedlikeholdsstyring.

 • Fare- og ulykkessituasjoner.

 • Personsikkerhet.

 • Verifikasjoner i dokumentasjon og elektriske anlegg.

 • Funksjonstest av sikkerhetssystemer.

 •  

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Petroleumstilsynet skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon i HMS kritiske systemer.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere Statoils oppfølging av Gullfaks C, og verifisere at selskapet planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i regelverk knyttet til elektro og teknisk sikkerhet. I tillegg ble det ved tilsynet sett på Statoils system for oppfølging av teknisk tilstand (TTS).

Resultat fra tilsynet

Petroleumstilsynet fikk generelt et godt inntrykk av tilstanden på innretningen. Tilsynsaktiviteten påviste ingen avvik fra regelverket, men det ble funnet flere punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble gjennom tilsynet registrert forhold med forbedringspotensial innen følgende områder:

 • Kompetanse.

 • Vedlikeholdsstyring.

 • Oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner.

 • Oppdatering av dokumenter.

 •  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss