Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikringssystemer på Heidrun

I perioden 24.1.-4.2.2005 førte vi tilsyn hos Statoil med elektro- og sikringssystemer på Heidrun (bildet). Tilsynet startet med oppstartsmøte hos Statoil 24. januar og ble gjennomført som en offshore verifikasjon på Heidrun i tidsperioden 1-4. februar 2005.


I tilsynet ble det fokusert på:

 • Kompetanse og opplæring (kvalifikasjoner elektrofagfolk)
 • Etterslep elektro- og sikkerhetskritisk vedlikehold
 • Operatørens egne tilsyn med elektriske anlegg
 • Oppfølging av uønskede hendelser
 • Teknisk tilstand og vedlikeholdshistorikk
 • Funksjonstester av sikkerhetssystemer

Tilsynet ble gjennomført som en kombinasjon av samtaler/intervjuer av utvalgt personell, verifikasjoner i dokumentasjon, inspeksjonsrunde i anlegget og funksjonstester av utvalgte sikkerhetssystemer.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Petroleumstilsynet skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene på innretningen, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå på innretningen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i regelverk knyttet til elektro- og sikkerhetssystemer.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykk av den elektriske installasjonen på Heidrun var bra.

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlig at de enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik innen følgende forhold:

 • Vedlikehold.
 • Oppfølging av midlertidig utstyr.
 • Tennkildeutkobling.
 • Låsing av rom med elektrisk utstyr.
 • Elektrisk installasjon.

I tillegg er det registrert forhold hvor vi ser potensial for forbedringer:

 • Utvikling og opprettholdelse av kompetanse innen elektrofag.
 • Operatørens egne tilsyn med elektriske anlegg.
 • Oppfølging av teknisk tilstand.
 • Oppfølging av kompenserende tiltak.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss