Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Valhall

Petroleumstilsynet har gjennomført en tilsynsaktivitet mot BP Norge på Valhall (bildet) knyttet til selskapets styringssystem og innretningenes tekniske forhold innen fagområdene elektro og teknisk sikkerhet. Rapporten inneholder et påvist avvik som BP Norge allerede har redegjort for. Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi ber om en vurdering av disse forholdene.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 1.6 og 7.6-9.6.2005 en tilsynsaktivitet mot BP Norge AS (BP) på Valhall. Aktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon mot selskapets styringssystem og innretningens tekniske forhold innen fagområdene elektro og teknisk sikkerhet.

Tilsynet ble gjennomført som et møte hos BP på Forus og videre samtaler og verifikasjoner på Valhall.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av tekniske barrierer på en innretning, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Målsetting for aktiviteten var å få bekreftet at BP planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultater fra tilsynet
Tilsynet ble rette mot følgende installasjoner i Valhall-området: QP, DP, PCP, WP, IP og Flanke Syd.

Det generelle inntrykket av den tekniske tilstanden for elektro- og sikkerhetssystemer var overveiende tilfredsstillende, men med noen anmerkninger.

Tilsynet avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til nødkraftforsyning. Dette ble rapportert å være brakt i orden fra BP 13.6.2005.

Det fremkom under tilsynet også forbedringspunkter innen noen av områdene som ble verifisert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no