Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Sleipner

I perioden 8.-11. november førte vi tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Sleipner. Tilsynet dekket deler av fagområdet elektro og sikkerhetssystemer.


I tilsynet ble det fokusert på:

  • Kvalifikasjoner elektrofagfolk
  • Etterslep elektro- og sikkerhetskritisk vedlikehold
  • Intern-kontroll elektriske anlegg
  • Verifikasjoner i dokumentasjon og elektriske anlegg
  • Test av sikkerhetssystemer

Sleipner

Sleipner lokasjonskart

Sleipner ligger i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet Sleipner Vest ble påvist i 1974. Feltet er knyttet opp mot Sleipner Øst (påvist i 1981), og feltene opereres av samme driftsorganisasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Petroleumstilsynet skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon i HMS kritiske systemer.

Herunder tilhører tilsynsaktiviteter mot Statoil for 2004 som verifiserer:

  • at styrende dokumentasjon eksisterer og etterfølges.
  • at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene.

I 2004 har Sleipner hatt stor aktivitet mht gjennomføring av prosjekter og modifikasjoner.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i regelverk knyttet til elektro og sikkerhetssystemer.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket var at installasjonene var både ryddige og rengjort.

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg.

Tilsynsrapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Vi registrerte et relativt høyt antall timer med utestående arbeid, og utviklingen det siste året har vært negativ.

Videre registrerte vi utstyr som ikke var inkludert i vedlikeholdssystemet.

Det eksisterte god oversikt over midlertidig utstyr som var på innretning, men det ble avdekket mangelfull avklaring med hensyn til ansvar for vedlikehold.

Under tilsynet gjennomførte vi funksjonstester knyttet til systemene for nødlys/rømningslys og for brann- og gassdeteksjon. Testene av brann- og gassdeteksjonssystemet påviste enkelte mangelfulle aksjoner i forhold til dokumentasjonen for anleggene.

Petroleumstilsynet takker Statoil for god tilrettelegging og godt samarbeid under gjennomføringen av tilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss