Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 9.-10.4.2008 tilsyn med StatoilHydro på Mongstad innenfor fagområdet elektro og inkluderte også tilhørende sikkerhetssystemer. Det ble ikke påvist avvik under tilsynet.


Under tilsynet la vi vekt på følgende tema:

  • System for oppfølging av kvalifikasjoner og kompetanse.
  • Internkontroll innenfor elektriske anlegg.
  • System for oppfølging av midlertidig utstyr.
  • Oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner.
  • Nødkraft og avbruddsfri strømforsyning.
  • Tennkildekontroll.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS-regelverket på en effektiv og målrettet måte. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke medfører fare for liv, helse og materielle verdier.

Vi ønsket å få bekreftet at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, innenfor drift og vedlikehold av elektro-relaterte systemer på Mongstad.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført som planlagt. Samtalene og verifikasjonene ble gjennomført på en åpen og god måte, og deltakerne ga et faglig solid og godt inntrykk.

Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet. Rapporten inneholder imidlertid to observasjoner hvor det er potensial for forbedringer. Det ene forholdet gjelder gjennomføring av tiltak for risikoreduksjon og det andre gjelder system for å holde oversikt over inn- og utkoblet varmekabel i anlegget.

Vi registrerer at det er et stort omfang av modifikasjonsprosjekter på Mongstad. I den forbindelse er det viktig å sørge for at organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet til å følge opp anlegget i en fase med samtidig modifikasjon og drift.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |