Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro og sikkerhetssystemer på Deepsea Atlantic

Tilsyn: I perioden 7.-9.1.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med elektro og sikkerhetssystemer på den flyttbare innretningen Deepsea Atlantic, mens den lå ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME) verftet i Okpo i Sør- Korea.


Bakgrunn for tilsynet
Deepsea Atlantic er en flyttbar boreinnretning under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea. Boreinnretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel med StatoilHydro som operatør.

Odfjell Drilling (Odfjell) har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen det aktuelle fagområdet er i henhold til myndighetskrav.

Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Odfjell i forbindelse med SUT-søknaden, verifikasjon på innretningen og samtaler mellom Ptil og Odfjell personell i Bergen og Korea.

Resultat av tilsynet
Innen det aktuelle fagområdet har vi registrert en generell høy standard for utstyr og systemer som er valgt.

Pågående testing av systemene har avdekket noen svakheter ved brannslukkesystemene hvor tiltak er iverksatt for å utbedre forholdene.

Når det gjelder installasjon av instrukser for operasjon av en del utstyr samt funksjonsmerking av viktige brytere og annet betjeningsutstyr registrerte vi avvik i forhold til regelverkskrav.

Vi identifiserte også ett avvik i forbindelse med evakuering fra høyspenningsrom.

Odfjell benytter flere systemer for prosjektoppfølging mot DSME og til sammen ble det vist til mange utestående saker.

Forhold her som representerer avvik fra myndighetskrav og som ikke lukkes innen et gitt tidspunkt, er foreløpig ikke behandlet i selskapets NON-CON system. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |