Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg, sikkerhetssystemer og arbeidsmiljø på Alvheim FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 28.-29.11.2007 tilsyn med elektriske anlegg og produksjonssystemer på den flyttbare produksjonsinnretningen (FPSO) Alvheim. Det er vårt inntrykk at det er utført en tilfredsstillende oppfølging av tidligere påpekte avvik og forbedringspunkter innen arbeidsmiljø, men Maersk Contractors Norge AS (MCN) har fremdeles en del utfordringer i prosjektet.


Den 13.12.2007 ble det videre gjennomført en oppfølging av generelle arbeidsmiljøforhold og forhold knyttet til informasjonspresentasjon i det sentrale kontrollrommet på Alvheim.

alvheim

FPSO Alvheim ankommer Haugesund (kilde: Aibel)

Under tilsynsaktivitetene foregikk det ferdigstillelsesarbeid på innretningen som lå ved kai i Haugesund. Tilsynet var del av saksbehandlingen knyttet til MCN sin søknad om (SUT) for innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
FPSO Alvheim er et tidligere tankskip (da MST ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC) har bygget om til en FPSO.

MPC har søkt om samtykke til bruk av innretningen på Alvheimfeltet. MCN skal operere innretningen i produksjonsfasen og har søkt om SUT for innretningen.

Ptils aktivitet var en videre oppfølging av tidligere tilsyn gjennomført i Haugesund og ved Keppel Shipyard Ltd i Singapore i forbindelse med ombyggingsaktiviteter knyttet til Alvheim skroget.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere oppfølging av tidligere påpekte avvik og mangler og verifisere overensstemmelse med relevante regelverkskrav knyttet til fagområdene elektro, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø.

Videre var målet å følge opp forhold hvor MCN ønsket å søke om unntak fra gjeldende regelverk og verifisere aktørenes planer for gjennomføring av utestående aktiviteter.

Resultat fra tilsynet
Det er vårt inntrykk at det er utført en tilfredsstillende oppfølging av tidligere påpekte avvik og forbedringspunkter innen arbeidsmiljø. Prosjektet har gjennomført en rekke verifiserende målinger av arbeidsmiljøforhold og besitter en god oversikt over de forhold som utgjør avvik fra regelverket. Det arbeides aktivt med å korrigere disse forholdene.

Når det gjelder enkelte verifiserende målinger av dekksbelysning og målinger av støy og vibrasjoner i områder utenfor boligkvarteret, vil endelig verifisering av samsvar med kravene først kunne finne sted etter at innretningen er kommet i normal drift på feltet.

Med hensyn til informasjonsfremvisning på skjermene i det sentrale kontrollrommet ble det avdekket en del svakheter. Dette knyttet seg i hovedsak til en ikke-konsistent informasjonspresentasjon, vanskelig visuell lesbarhet av skjermbilder som følge av uheldige bruk av fargekombinasjoner.

Videre er det avdekket mangel på en prosjektspesifikk MMI-filosofi og designspesifikasjoner som stiller klare krav til hvordan informasjon skal presenteres og kodes for å sikre en brukervennlig, klar og konsistent informasjonsfremvisning i kontrollrommet på tvers av de ulike SAS-systemene (marin-, sikkerhets-, prosessystemer).

Innen elektro og teknisk sikkerhet vil de største utfordringene videre være:

  • Mye utstyr er nå er blitt overflødig etter bruksendringen av Alvheim. Dette utstyret må enten fjernes eller frakobles og merkes tydelig. Kabler som ikke lar seg fjerne må jordes og merkes.
  • Bringe originalt installerte instrumenteringsskap (Kongsberg) i akseptabel stand.

Det ble også funnet nye avvik og forbedringspunkter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss