Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg på Slagentangen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 31.3 - 1.4.2009 tilsyn med Esso Norge AS (Esso). Tilsynet omhandlet elektriske anlegg på Slagentangen.


Vi la under tilsynet også vekt på sikkerhetssystemer og fokuserte på følgende tema:

  • Oppfølging av forhold påpekt i Ptils tilsynsrapport i 2006.
  • Gjennomgang av årlig tilstandsrapport for elektriske anlegg, utarbeidet av Esso.
  • Generell elektrosikkerhet med oppfølging av låseprosedyrer og regulering av adgang til tavlerom.
  • Kompetansekrav til elektrofagarbeidere.
  • Verifikasjon av nødlys i fordelingsstasjoner.
  • Generell tilstand på utstyr

Slagentangen 
Raffineriet på Slagentangen (bildet) i Vestfold ligger ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt oppvarmingsprodukter.

 Slagentangen (source: Esso)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til at Esso planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS- regelverket på en effektiv og målrettet måte.

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke medfører fare for liv, helse og materielle verdier.

Videre ønsket vi å få bekreftet at Esso planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, innenfor drift og vedlikehold av elektro-relaterte systemer på Slagentangen.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført med god tilrettelegging av Esso, og deltakerne ga et faglig godt inntrykk.

Det ble påvist ett avvik knyttet til nødbelysning i fordelingsstasjoner. Rapporten inneholder også observasjoner hvor det er potensial for forbedringer. Disse er knyttet til oppbevaring av brennbart materiale i fordelingsstasjoner, mangelfull elektrisk installasjon og langvarig midlertidig tilkobling av kjølevifter.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |