Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Alvheim

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 19.2.2008 tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på den flyttbare produksjonsinnretningen (FPSO) Alvheim. Vi identifiserte fire nye avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført mens innretningen lå ankret i Åmøyfjorden, og var del av vår saksbehandling knyttet til Maersk Contractors Norge AS (MCN) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
FPSO Alvheim er et tidligere tankskip (da M/T ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC(N)) har bygget om til en FPSO. MPC(N) har søkt om samtykke til bruk av innretningen på Alvheimfeltet.

FPSO Alvheim (kilde: APL)

FPSO Alvheim (kilde: APL)

MCN skal operere innretningen i produksjonsfasen og har søkt om SUT for innretningen.

Ptils aktivitet var en videre oppfølging av tidligere tilsyn gjennomført i Haugesund og ved Keppel Shipyard Ltd i Singapore i forbindelse med ombyggingsaktiviteter knyttet til Alvheimskroget.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere oppfølging av tidligere påpekte avvik og mangler og verifisere overensstemmelse med relevante regelverkskrav knyttet til fagområdene elektro, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø.

Videre var målet å følge opp forhold hvor MCN ønsket å søke om unntak fra gjeldende regelverk og verifisere aktørenes planer for gjennomføring av utestående aktiviteter.

Resultat av tilsynet
Det var vårt inntrykk at det arbeides systematisk for å utbedre tidligere påpekte avvik.

Det gjenstår enda arbeid med merking og frakobling av overflødig utstyr og med opprydding i instrumenteringsskap.

Det faktum at det er valgt å beholde CO2-romslukkesystemer i fem brannområder er også en utfordring når det gjelder opplæring og implementering av sikkerhetstiltak. Det er viktig at MCN sørger for at alle om bord gjøres kjent med faren og at alle har trening i evakuering av de aktuelle brannområdene.

Rammeforskriftens § 9 og styringsforskriftens § 4 gir i tillegg føringer for valg av løsninger og reduksjon av risiko som i prinsippet gjør bruk av CO2-romslokkesystemer lite ønskelig, da andre like gode eller bedre systemer med mindre innebygd risiko finnes.

Det ble funnet fire nye avvik ved verifikasjonen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |