Gå til hovedinnhold

Tilsyn med drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg

19.5.2009 førte vi tilsyn med ExxonMobils styring av drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg.


Innledning
Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg hos ExxonMobil (EM) 19.5.2009.

Tilsynet ble gjennomført som et møte og dekket styringssystem, tilstandskontroll, risikobasert inspeksjon og erfaringsoverføring.

Bakgrunn
Tilsynet er knyttet til et tema som er spesielt prioritert fra Ptils side i 2009 – nemlig å vurdere hvordan aktørene sikrer at forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes på innretninger og anlegg som planlegges brukt utover opprinnelig levetid.

Sammenlignbare tilsyn blir også gjennomført mot andre operatører av rørledninger på norsk sokkel i løpet av dette året.

Mål
Det primære målet med dette tilsynet er å vurdere EM sin etterlevelse av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet med hensyn til drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg.

Videre er målsettingen at dette tilsynet skal gi et bilde av tilstand på rørledninger og undervannslegg der EM er ansvarlig operatør.

Resultat
På møtet presenterte EM sitt styringssystem for rørledningsintegritet – Pipeline Integrity Manual. Vårt inntrykk er at dette er et system som blir vedlikeholdt og anvendt for styring av drift, inspeksjon og vedlikehold av rørledninger og undervannsanlegg.

Tilsynet avdekket ingen avvik fra regelverket. Ett forhold med potensial for forbedring er identifisert som går på klarlegging av ansvarsfordeling mellom EM og StatoilHydro (SH) i drift av Sigyn-feltet.

,
E-post: |