Gå til hovedinnhold

Tilsyn med drift av rørledninger, undervannsanlegg og landanlegg - Ormen Lange og Nyhamna

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med drift av rørledninger, undervannsanlegg og landanlegg på Ormen Lange og Nyhamna 20.-21.10.2009.


Tilsynet ble ført med et oppstartsmøte på Nyhamna, fulgt av en tur i anlegget og samtaler med personell på Nyhamna og i Kristiansund. 

Bakgrunn for tilsynet
Dette tilsynet er ett av en rekke tilsyn med drift av rørledninger, undervannsanlegg og landanlegg i 2009. Tilsynet er knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer i 2009 – teknisk og operasjonell sikkerhet og forebygging av skader på ytre miljø.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere Shells etterlevelse av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet innenfor drift, vedlikehold og inspeksjon av Ormen Lange rørledningene, undervannsanleggene og styring av dette fra land.

Videre var målsettingen at dette tilsynet skal gi et bilde av tilstand på rørledninger og undervannsanlegg på Ormen Lange.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble ført gjennom samtaler med personell på Nyhamna og i Kristiansund, dokumentverifikasjon samt en omvisning i landanlegget.

Vi har ikke identifisert avvik fra regelverket, men vi har identifisert tre områder med potensial for forbedring. Disse er kvalifisering av våtgassmålere, vurdering av konsekvens av feil på feltinterne kontrollkabler, og alarmhåndtering.

Journal 2009/1238

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |