Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Dong – Trymprosjektet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Trymprosjektet 27.11.2009. Tilsynet var knyttet til selskapets styringssystem, prosjektgjennomføring, planlegging og driftsforberedelse. Vårt generelle inntrykk er at prosjektet styres godt.


Bakgrunn for tilsynet
Trymfeltet er DONG E&P Norge AS (DONG) sin første utbygging på norsk sokkel.

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdom blir redusert.

Formål med tilsynet
Vi ville gjennom tilsynet se til at kravene i forskriftene om helse, miljø og sikkerhet var ivaretatt i prosjektet. Målet med tilsynet var også å følge opp utfordringer identifisert i vår behandling av PUD samt å følge opp DONG sin styring av leverandører til prosjektet.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket er at prosjektet styres godt og det var ingen påviste avvik. Ett forbedringspunkt vedrørende mangelfull inspeksjons- og testplan for fabrikasjon av undervannsanlegget ble påvist.

Prosjektgjennomføringen og fremdriften for delleveransene var i hovedsak henhold til plan. Forberedelser til driftsfasen var igangsatt ved at hovedfokusområdene var identifisert og en tilhørende aktivitetsplan etablert.

Journal 2009/1385

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |