Gå til hovedinnhold

Tilsyn med DNO - beredskapsøvelse

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 21.6.2007 tilsyn med Det Norske Oljeselskap AS (DNO). Tilsynet var knyttet til gjennomføring av operatørs planlagte beredskapsøvelse og ble ført ved observasjon i operatørs beredskapssentral.


DNO gjennomførte øvelsen som en del av forberedelsene til leteboring på utvinningstillatelse 305, blokk 24/9, ved bruk av innretningen Bredford Dolphin.

DNOs 2.linje beredskap ledes av DNOs egen beredskapsleder, mens lokaler, utstyr og øvrig personell leveres av AGR Ability Group/Drilling Production Technology (AGR/DPT). AGR/DPTs beredskapssentral ligger på Skøyen, Oslo.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Videre er det et resultatmål for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Ptil ønsket i dette tilsynet å verifisere at DNO kan håndtere en fare- og ulykkessituasjon i henhold til gjeldende beredskapsplaner, egne ytelseskrav og myndighetenes krav og forventninger.

Resultat fra tilsynet
Etter øvelsen er det Ptils generelle oppfatning at DNO håndterte øvelsens fare- og ulykkessituasjon i henhold til gjeldende beredskapsplaner, egne ytelseskrav og myndighetenes krav og forventninger.

Det var utarbeidet et realistisk øvelsesscenario som ledet beredskapsorganisasjonen gjennom de fem beredskapsfasene på en systematisk måte.

Tavler brukes i beredskapssentralen til å formidle og dokumentere informasjon. Ptil stiller spørsmål ved om måten tavlene ble brukt på sikrer tilstrekkelig historisk dokumentasjon av arbeidet i og beslutninger som ble tatt i beredskapssentralen.

Vi stiller også spørsmål ved om informasjonen på tavlene reflekterte den faktiske situasjonen i forhold til personell om bord (POB) og ga oversikt over ressurser som var tilgjengelig.

Ptil har også kommentarer til hvordan DNO planla og gjennomførte normaliseringsfasen. Øvelsesscenariet førte til en dramatisk brønnsituasjon. Etter Ptils oppfatning bør operatøren i en slik kritisk situasjon utarbeide flere alternativer for å skaffe seg kontroll over situasjonen. Alternativene bør så langt som mulig bearbeides i parallell. Dersom alternativ 1 ikke gir kontroll over situasjonen så er allerede arbeidet med alternativ 2 i gang.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss