Gå til hovedinnhold

Tilsyn med design av nytt boligkvarter for Valhall

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 19.12.2008 – 27.1.2009 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering knyttet til design av nytt boligkvarter for Valhall.


Tilsynet ble ført med møte 19.12.2008 på Forus hvor BP presenterte oppfølgingen av prosjektet, et møte med arbeidstakerne 9.1.2009 samt intervjuer hos SLP Engineering Limited (SLP) 14. og 15.1.2009.

Bakgrunn for tilsynet
BP sendte inn plan for utbygging og drift for Valhall Redevelopment prosjektet til Olje- og energidepartementet den 21.3.2007. Planen omfatter bygging av en ny prosess- og boliginnretning på Valhallfeltet (illustrasjon) samt omfattende modifikasjoner på eksisterende innretninger.

Kilde: BP

Første del av prosjekteringen av boligmodulen ble gjennomført av Fabricom i Stavanger. Denne modulen bygges og detaljdesignes av SLP i England. Boligkvarteret er planlagt ferdig mai 2010.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at prosjektering skjedde i samsvar med bestemmelser i regelverket som skal sikre tilfredsstillende arbeidsmiljø på innretningen, og at de ulike aktørene bidrar til gode og hensiktsmessige løsninger.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forstått regelverkets krav til arbeidsmiljø, og om de har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold og materialhåndtering. En viktig del av tilsynet var også å verifisere at BP har tilrettelagt for gode prosesser for arbeidstakermedvirkning.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet fokuserte vi på systemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold i prosjektet, og har i liten grad vurdert konkrete designløsninger. Forutsatt gode prosesser i arbeidsmiljøoppfølging av detaljdesign, samt reell vurdering og implementering av relevante forbedringsforslag som framkommer, er det vår oppfatning at boligkvarteret vil kunne gi gode arbeidsmiljøforhold.

Av positive forhold i prosjektet vil vi trekke fram god kompetanse hos arbeidsmiljøpersonell både fra BP og SLP, samt at det var etablert gode systemer for arbeidsmiljøoppfølging.

Vi identifiserte følgende forhold med potensial for forbedring:

  • Prosesser for forbedringer av arbeidsmiljøforhold i design, samt implementering av foreslåtte endringer.
  •  Styring av arbeidsmiljø.
  • Arbeidstakermedvirkning.
  • Opplæring og kompetanse knyttet til arbeidsmiljø i prosjektet.
  • Oppdatering av dokumentasjon.
  • Forhold ved design som kan skape uheldige arbeidsmiljøforhold i drift.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |