Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips - oppfølging av alarmsystemer

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Conoco Phillips Skandinavia AS (COPSAS) for å kartlegge hvordan selskapet følger opp alarmsystemene på sine produksjonsinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Etter gjennomført tilsyn er vårt hovedinntrykk at COPSAS har iverksatt mange forbedringstiltak.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved at selskapet ble tilsendt et sett av spørsmål utarbeidet av Ptil. Spørsmålene omhandlet utvalgte styringselementer for systematisk overvåking og oppfølging av selskapets alarmsystemer. Skriftlig besvarelse på disse spørsmålene ble tilbakemeldt til Ptil høsten 2005. Selskapets svar på de enkelte spørsmålene og Ptils egen gjennomgang av enkelte styrende dokumenter høsten 2005 og våren 2006, danner basis for vår tilbakemelding.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er en oppfølging av tidligere gjennomførte tilsynsaktiviteter med alarmsystemer på produksjonsinnretninger på norsk kontinentalsokkel, i perioden august 2000 til september 2002. Det ble ikke gjennomført aktiviteter rettet mot operatørselskapet Gassco.

Det ble gjennom disse tilsynsaktivitetene avdekket flere svakheter, i hovedsak knyttet til høye alarmrater, lite bruk av alarmprioritering og alarmundertrykkingslogikk. Dette medførte at flere alarmsystemer ikke gav kontrollromspersonellet den ønskede støtte til håndteringer av driftsforstyrrelser, når kontrollromspersonellets behov for slik støtte var størst.

Det ble videre funnet at alarmfilosofidokumenter og interne selskapskrav for å vurdere godhet/ytelse og kvalitet på benyttede alarmsystemer manglet. Det ble også avdekket en mangelfull rapporteringskultur med hensyn til å registrere svakheter og feil ved alarmsystemene.

Alarmsystemene er det primære operatørstøtte systemet for varsling og håndtering av unormale situasjoner og er således et viktig barriereelement for å hindre at uønskede tilstander får utvikle seg til ulykkeshendelser. Ptil ser det som viktig at selskapene har en god oppfølging og status mht tilstand på disse systemene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har i hovedsak vært å

 • få en oversikt over hvilke aktiviteter selskapet har iverksatt for å følge opp alarmsystemene,

 • få en oversikt over hvilke ytelseskrav selskapene stiller til sine alarmsystemer,

 • verifisere i hvilken grad alarmsystemene har vært kartlagt med tanke på teknisk funksjonalitet og brukertilpasning,

 • verifisere hvorvidt alarmsystemene møter selskapenes egne krav til godhet og allment anerkjente prinsipper for god alarmsystemutforming,

 • få en oversikt over hvilke rutiner som er etablert for regelmessig oppfølging av teknisk tilstand og egnethet av benyttede alarmsystemer,

 • få en oversikt over hvilke rutiner som er etablert for registrering av svakheter, feil og mangler knyttet til prosessovervåkings- og kontrollsystemer,

 • vurdere etablerte systemer for erfaringsoverføring, trening og opplæring i alarmsystemfunksjonalitet og systemytelse,

 • få en oversikt over pågående og planlagte tiltak for å utbedre uheldige forhold som avviker fra interne selskapskrav og myndighetskrav.

  Resultat fra tilsynet

 •  

Det er Ptils hovedinntrykk at det fra COPSAS side er iverksatt mange forbedringstiltak og investert betydelige ressurser med hensyn til å bedre eksisterende alarmsystemer på selskapets innretninger. Det er vårt inntrykk at alarmbekjempingstiltak gis påkrevd prioritet og oppmerksomhet i organisasjonen. Vi registrerer med tilfredshet at det er iverksatt en rekke prosjekter som bidrar til å forbedre alarmtekster, alarmrater, prioritering av alarmer og on-line verktøy for å bedre tilgjengelig dokumentasjon knyttet til de enkelte alarmobjektene. Det foreligger videre planer for ytterligere forbedringstiltak.

Vi har imidlertid funnet enkelte svakheter knyttet til COPSAS sine styringssystemer. Det er avdekket avvik fra regelverkets krav til etablering av målbare ytelseskrav til enkelte av alarmsystemene på de eldste innretningene og avvik knyttet til etterlevelse av selskapsinterne rutiner for avviksidentifikasjon og avvikshåndtering på enkelte innretninger. Ptil mener videre det foreligger et forbedringspotensial med tanke på å gjennomføre en mer regelmessig kartlegging og monitorering av alarmsystemene og gi kontrollromspersonellet en mer strukturert opplæring i relevante forhold knyttet til alarmsystemfilosofi, funksjonalitet og forventet systemytelse.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss