Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips og Subsea 7 vedrørende dykkere som risikoutsatt gruppe

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med ConocoPhillips og Subsea 7 knyttet til oppfølging av dykkere som risikoutsatt gruppe. Tilsynet identifiserte flere forbedringspunkt.


I 2008 engasjerte Ptil Sintef (Teknologi og samfunn) for å klargjøre begrepet rammebetingelser, og å øke forståelsen for sammenhengen mellom ulike rammebetingelser og risiko. Rapport fra dette prosjektet kan du lese her.

Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko - En litteraturstudie (pdf), (Rosness, Blakstad og Forseth, 2009).

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 17.6 2009 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) og dykkeentreprenøren Subsea 7 knyttet til oppfølging av dykkere som risikoutsatt gruppe. Tilsynet ble gjennomført i form av et møte med selskapene og gjennomgang av forespurt dokumentasjon. Dette tilsynet er et ledd i en større tverrgående tilsynsaktivitet.

Bakgrunn
På bakgrunn av erfaringer med oppfølging av arbeidsmiljø og risiko for personskade i petroleumsvirksomheten, synes det klart for Ptil at arbeidstakergrupper i virksomheten har ulikt risikonivå med hensyn til arbeidsrelatert skade og sykdom. Tidligere tilsynsvirksomhet har vist at ulike rammebetingelser har betydning for håndtering av risikoforhold, og at dette påvirker faktisk risiko for ulike grupper.

Risikoutsatte grupper (RUG) har vært en av Ptils hovedprioriteringer i 2007, 2008 og 2009. Tilsyn med dykkere som risikoutsatt gruppe inngår i denne hovedprioriteringen for 2009.

Målet for Ptils satsning i 2009 er:

Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

I 2007 – 2008 gjennomførte Ptil en tverrgående tilsynsaktivitet rettet mot 7 operatører og 8 entreprenører i kontrakt. Tilsynet var rettet mot selskapenes systematiske arbeid med å utvikle et helhetlig bilde av risiko for grupper, samt utvikling av tiltak og samarbeid mellom operatør og entreprenør. Videre var vi også opptatt av at selskapene skulle vurdere hvilken betydning rammebetingelser som arbeidsorganisering, kontrakter og teknologi har for risiko.

En hovedkonklusjon fra Ptils tilsynsaktiviteter på dette området er at entreprenøransatte grupper har en betydelig svakere posisjon, i forhold til flere av elementene innenfor HMS-styring, enn operatøransatte grupper. Det har kommet fram at rammebetingelser, som f.eks kontraktsforhold, økonomiske forhold og arbeidsorganisering, kan bidra til at entreprenørgrupper kommer dårligere ut.

I 2008 engasjerte Ptil Sintef (Teknologi og samfunn) for å klargjøre begrepet rammebetingelser, og å øke forståelsen for sammenhengen mellom ulike rammebetingelser og risiko. Rapport fra dette prosjektet er vedlagt (Rosness, Blakstad og Forseth, 2009).

I tilsynsaktiviteten i 2007-2008 var ikke dykkerentreprenører inkludert. Dykkere arbeider under utfordrende arbeidsmiljøforhold. Ptil ønsket derfor at denne gruppen skulle inkluderes i arbeidet med risikoutsatte grupper i 2009.

Regelverkskrav
Kravgrunnlaget for tilsynsaktiviteten er i hovedsak:

Med bakgrunn i ovennevnte regelverkskrav ble det ført tilsyn med ConocoPhillips og dykkeentreprenøren Subsea 7 sitt systematiske arbeid med å følge opp dykkere som en potensielt risikoutsatt gruppe.

Selskapene ble bedt om å dokumentere at det er etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for dykkerne er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige. Vi ønsket også at selskapene skulle demonstrere at det er gjort vurderinger av hvilken betydning ulike rammebetingelser har for risiko for gruppen dykkere.

Presentasjon
På møtet 17.06.2009 ba vi ConocoPhillips og Subsea7 om å gi en presentasjon som vektla følgende forhold:

a) Hvilke kartlegginger og vurderinger av arbeidsmiljøfaktorer enkeltvis og samlet (jf aml §4- 1 om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet) er gjennomført for gruppen dykkere? Både risiko for personskade og sykdom skal inngå i denne vurderingen.

b) Oversikt over forekomst og vurdering av arbeidsbetinget sykdom og skade hos dykkere.

c) Redegjørelse for hvilke rammebetingelser gruppen arbeider under, og en vurdering av hvordan disse kan påvirke risiko og håndtering av risiko. Viktige rammebetingelser for denne gruppen vil være ansettelsesforhold og kontraktsforhold.

d) Oversikt over hva som gjøres for å håndtere risiko identifisert i forhold til dykkere,
herunder:

e) En oversikt over de viktigste elementene i kontrakten mellom ConocoPhillips og Subsea 7 som har direkte eller indirekte effekt på sikkerheten for personell, både i storulykkes- og individperspektiv. I tillegg ba vi om en kort beskrivelse av forhold som bidrar til å skape en felles HMS-forståelse mellom partene utover det som er beskrevet i kontrakten.

Mål
Ptil ønsket gjennom dette tilsynet å få belyst hvordan ConocoPhillips og Subsea 7 vurderer og følger opp risiko for arbeidsbetinget sykdom og skade for dykkere, og hvordan de knytter rammebetingelser til risiko.

Ptil ønsker videre at tilsynet skal bidra til å øke kunnskapsnivået om risikoutsatte grupper for å styre risikoreduserende tiltak der behovet og effekten er størst.

Resultat
Følgende forbedringspunkt ble identifisert:

Andre observasjoner:

 

,
E-post: |