Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips - drift og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med ConocoPhillips Norge AS sin drift og inspeksjon av feltrørledninger den 26. november 2009.


Tilsynet ble ført som et møte og dekket styringssystem, tilstandskontroll, risikobasert inspeksjon og erfaringsoverføring.

Bakgrunn for tilsynet
Sentrale prioriteringer for vår oppfølging på HMS-området er å

  • se til at aktørene følger opp forhold relatert til teknisk tilstand på innretningene
  • se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, herunder hydrokarbonlekkasjer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at kravene i forskriftene om helse, miljø og sikkerhet er oppfylt med hensyn til drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg.
 
Målsettingen var videre å bidra til erfaringsoverføring, blant annet ved gjennomføring av et prosjekt rettet mot teknologiutvikling og behov for tidlig innvendig førstegangsinspeksjon.

Resultat av tilsynet
Det er et generelt godt inntrykk av ConocoPhillips sin styring av drift og inspeksjon av feltrørledninger. Vi har imidlertid noen observasjoner som fremgår av kapittel 6 i tilsynsrapporten (lenke i høyremargen).

Journal 2009/1384

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |