Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – brønnprogram

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte den 11.11.2009 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) rettet mot selskapets arbeid med brønnprogram for komplettering og brønnintervensjoner. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Både Stortingsmelding nr 12 (2005-2006) og i Ptils hovedprioriteringer fremheves behovet for økt oppmerksomhet på arbeid med å forebygge storulykker.

I den forbindelse gjennomførte vi tilsynsaktiviteter rettet mot brønnprogram for å følge opp hvordan industrien generelt og selskapets bore- og brønnledelse spesielt er involvert i arbeider for å unngå storulykker.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere selskapets systemer, rutiner og utarbeidelse av program for komplettering og brønnintervensjoner mot krav i gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Det ble foretatt en gjennomgang av selskapets systemer og rutiner for utarbeidelse av program for brønnkomplettering og brønnintervensjoner.

Vi vurderte selskapets etablerte praksis målt opp mot gjeldende krav i regelverk og standard.

I de programmene som ble brukt, var det eksempler på at utformingen ikke alltid var entydig og brukervennlig.

Det ble under denne tilsynsaktiviteten ikke avdekket avvik fra krav i regelverk.

Det ble avdekket forbedringspunkter knyttet til følgende forhold:

  • Sluttrapport etter utførte bore- og brønnaktiviteter
  • Kvalitetssikring av brønnprogrammer
  • Ny teknologi og nye metoder

Journal 2009/134

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |