Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – beredskap på Ekofisk kompleks

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med ConocoPhillips rettet mot beredskapsmessige forhold på Ekofiskfeltet. Tilsynet avdekket to avvik i forhold til regelverket. Det ble også identifisert flere forbedringspunkt.


Ekofiskfeltet
Ekofiskfeltet

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 10.9.2009 til 18.9.2009 en tilsynsaktivitet hos ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) og om bord på innretningene tilhørende Ekofisk kompleks.

Aktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens beredskapsutstyr, evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, personellets kompetanse relatert til beredskapsoppgaver, og system for oppfølging og læring av hendelser.

Tilsynsaktiviteten foregikk fra 10.9.2009 til 18.9.2009 og ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, presentasjoner, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Tilsynet ble innledet med et møte på land den 10.9.2009 med presentasjon av relevante styringssystemer for beredskap. På Ekofisk ble det gjennomført oppstartsmøte, intervjuer, samtaler og verifikasjoner med ledere, fagpersonell, medlemmer i innsatslagene og vernetjenesten.

Det ble også gjennomført en beredskapsøvelse, en MOB-båtøvelse og en befaring på innretningene 2/4-FTP, 2/4-Q, 2/4-J og 2/4-M.

Etter avsluttet aktivitet om bord på innretningene, ble det gjennomført et oppsummeringsmøte. Det ble også gjennomført et møte hos COPSAS i Tananger den 18.9.2009 for å verifisere funn fremkommet under oppholdet på Ekofisk.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere at COPSAS ivaretar beredskapmessige forhold på Ekofisk kompleks i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører. Under tilsynet ble også system for oppfølging og læring av hendelser verifisert.

Resultat
Under tilsyn er det avdekket avvik fra krav til kompetanse og trening av personell i beredskapslag. Det er også avdekket avvik fra krav til prosedyre og implementering av denne for ekstremvær situasjon på Ekofisk kompleks.

Det er funnet forbedringspunkt innenfor områdene øvelser der innhold og tidspunkt skal være ukjent for deltakerne, identifisering og øvelse av stedfortrederfunksjon, og skilting og merking på innretningene. Noen av forholdene dekket av dette tilsynet ble også påpekt under tilsyn i 2004 og 2006.

Generelt fremstår innretningene som ryddige med god atkomst til evakueringsveiene.

Medlemmene av beredskapsorganisasjonen på Ekofisk kompleks fremstår som motiverte og bevisste med hensyn til oppgavene som de skal løse.

Avvik

  • Trening: COPSAS sikrer ikke at personell til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne håndtere fare- og ulykkessituasjoner.
  • Lokal EXWW beredskapsprosedyre for Ekofisk-kompleks: Prosedyren ble ikke ferdigstilt i forkant av vinterperioden slik den er definert av COPSAS og Ptil for EXWW beredskap. (EXWW: beredskapsprosedyre for værforhold som krever nedbemanning av innretninger som ikke har tilstrekkelig luftgap mellom undersiden av plattform og sjø)

Det ble i tillegg identifisert følgende forbedringspunkt:

  • Øvelser: Innhold og tidspunkt for øvelser er kjent for personer i beredskapsorganisasjon.
  • Stedfortrederfunksjon: Det øves i liten grad på stedfortrederrollen. Stedfortrederrollen er ikke kjent etablert blant helikopterdekk bemanning.
  • Skilting og merking: Sikkerhetsplaner på 2/4-J er slitt og ikke oppdatert. Merking av evakueringsveiene på broene er ikke konsistent. Skilt mangler og det er ikke fjernet ugyldige skilt i etterkant av endringer.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064