Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av radioaktive kilder på Heidrun

I perioden 10. - 12. desember 2002 og 26. - 28. mars 2003, samt 5. mai 2003 gjennomførte Oljedirektoratet og Statens strålevern tilsyn med "Bruk av radioaktive kilder" - Heidrun og Statoil.


Tilsynet var rettet mot Statoil Stjørdal / Statoil Stavanger (STA) og deres leverandører, entreprenørselskapene Bake Hughes Inteq (BHI), Schlumberger Oilfield Service (SLB) v/ Anadrill og Prosafe Boring (PRO).

Det ble utført verifikasjoner ombord på innretningen Heidrun TLP (bilde).

Heidrun

Bakgrunn for tilsynet

Håndtering av radioaktive kilder er en risikofull aktivitet. Antall hendelser med tap av radioaktive kilder i brønner har økt. Det er en økende tendens til at kilder etterlates i brønnen, noe som kan føre til uheldige konsekvenser ved senere produksjon.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatør og entreprenør håndterer radioaktive strålekilder i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter i samsvar med forskrifter, interne selskaps-prosedyrer, styrende dokumenter for denne type aktiviteter og om det tilstrebes bruk av alternative ikke-radioaktive loggeteknikker.

Myndighetene har som en målsetting å motivere til mindre bruk av radioaktive kilder og utvikling av alternativt utstyr.

I tilleg ønsket vi å verifisere at bruken av fastmonterte radioaktive kontrollkilder om bord følger gjeldende krav fra Statens strålevern.

Resultat av tilsynet

Hovedinntrykket etter tilsynet er at strålevernet er rimelig godt ivaretatt på Heidrun.

Statoil synes å holde seg informert om de radioaktive kilder som til enhver tid er om bord på innretningen og bruk av disse, samt ha kontroll med at operatører av utstyr med loggekilder er autoriserte.

Ettersynet av kontroll kilder så ut til å være godt ivaretatt. Under bruk av loggekildene er det leverandør sine prosedyrer og retningslinjer som blir fulgt. Kjennskapen til disse blant Statoils personell er begrenset.

Vi registrerte at Statoils ledelse er positive til bruk av alternative teknikker, grunnet HMS gevinster i forhold til bruk av tradisjonelle radioaktive kilder. Derimot mener fagmiljøet at dagens teknologi ikke gir tilstrekkelig nøyaktige måledata når alternative teknikker brukes.

Det er vårt inntrykk at kunnskap om bruk, håndtering og oppbevaring av radioaktive kilder bør styrkes hos operatør, riggeier, boreentreprenør og 3. parts entreprenørs organisasjoner.

Under tilsynet var det vanskelig å få tilgang til dokumentasjon om fastsatte og tapte kilder i Statoil konsernet siden 1998. Denne dokumentasjonen ble etterspurt i forbindelse med varselbrev for dette tilsynet, under tilsynsaktiviteten ved Statoil Stjørdal, offshore på Heidrun innretningen, via telefon og elektronisk brev til koordinatorene og i møte med Statoil sentralt i Stavanger. Normalt tidsrom for en slik fremstilling ble i alle tilfeller overskredet.