Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av kvantitative risikoanalyser

Tilsyn: 7. mai 2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med A/S Norske Shells (Shells) bruk av kvantitative risikoanalyser. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av et møte der Shell presenterte sitt arbeid med risikoanalyser, og Ptil hadde anledning til å be om verifikasjoner og å stille spørsmål til relevant personell.

Bakgrunn for tilsynet
HMS-regelverket er funksjonsbasert og forutsetter at aktørene tilstreber lavest mulig risiko.

Det at kvantitative risikoanalyser blir utarbeidet, implementert, brukt og fulgt opp på en systematisk og sporbar måte er et viktig bidrag til styring av risiko i alle faser av anleggets levetid. 

Kravgrunnlaget for aktiviteten gis i hovedsak av Styringsforskriften (SF) § 15 om kvantitative risikoanalyser samt andre relevante krav i SF kapittel I, II, IV og V, i tillegg til krav i Rammeforskriften § 9 om prinsipper for risikoreduksjon.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere hvorvidt Shell har etablert interne krav og arbeidsprosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i risikoanalysene.

Vi ba i varslingsbrevet om å få presentert Shells krav og retningslinjer, med praktiske eksempler og med erfaringer fra Draugen og Nyhamna.

Vi ba videre om at Shell gjorde rede for eventuelle forbedringsområder de hadde identifisert.

Resultat av tilsynet
Vår generelle vurdering er at Shell gjennomfører mange og viktige aktiviteter knyttet til gjennomføring og bruk av kvantitative analyser av risiko på Draugen og på Nyhamna.

Vi konstaterer at der også er viktige forbedringsområder, i stor grad påpekt av Shell selv, særlig knyttet til mangelfull systematisering og formalisering av krav og retningslinjer. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |