Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnsikkerhet på Troll Olje

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med StatoilHydro den 5.9.08 og 22.10.08. Tilsynet var knyttet til utfordringer med brønnsikkerhet i forhold til kompletteringsløsninger og grenbrønner på Troll Olje. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


I tilsynet fokuserte vi på StatoilHydros håndtering av

 • komplettering av langtrekkende brønner,
 • kompletteringsløsninger ved midlertidig forlating,
 • komplettering og intervensjon av grenbrønner,
 • plugging og forlating av komplekse brønner,
 • produksjonsoptimalisering som følger av brønnkonverteringer, gassinjeksjon i ringrom, CO2  og trykklastvariasjoner,
 • brønnkontrollmetoder i grenbrønner og komplekse kompletteringsløsninger,
 • degradering av brønnbarrierene i grenbrønner.

Bakgrunn for tilsynet
I de senere årene er det på norsk sokkel introdusert nedihullsteknologi og operasjonelle metoder. Det er en intensjon at løsningene skal ha tilsvarende eller bedre sikkerhetsnivå i forhold til eksisterende løsninger, og dette er en forutsetning for å ivareta brønnsikkerheten.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar relevante HMS-krav innen komplettering og grenbrønnsløsninger og kravene til brønnsikkerhet.

Enkelte grenbrønner har vært i drift i over 10 år. Det er av interesse å se hvordan degraderingsmekanismer opptrer i forbindelse med design og intervensjon i denne type brønner.

Vi ønsker å etablere en oversikt over nåværende teknologi, forbedringsområder og muligheter til videreutvikling av grenbrønn teknologien. Vi ønsker videre å avklare forhold vedrørende brønnintegritet og brønnkontroll i forlengelsen av StatoilHydro sitt samarbeid med brønnserviceselskap og boreentreprenør.

Resultat av tilsynet
Det er vårt inntrykk at StatoilHydro har gjennomført et omfattende program for etablering av grenbrønner på Troll Olje. Det valgte systemet for design og utvikling av disse brønnene er en kombinasjon av etablert teknologi og nyvinninger innenfor brønnstyring og grenkryss.

Vi identifiserte følgende områder med forbedringspotensial:

 • Degradering av barriereelementer
 • Brønnkontroll og borevæske kapasitet
 • Design utfordringer
 • Intervensjon i grenbrønner
 • Erfaringsoverføring

Det vises til tilsynsrapportens kapittel 5 for nærmere beskrivelse av forbedringspunktene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Birgit Vignes