Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnkontroll på Veslefrikk

I perioden 2.-12. november førte vi tilsyn med brønnkontroll, vedlikehold og heloverhaling av brønnkontrollutstyr på Veslefrikk.


Tilsynet ble gjennomført med Statoil, Smedvig Drilling, Smedvig Brønntjenester og Varco Norge AS på land 2.-5.11.2004 og Statoil, Smedvig Drilling og Smedvig Brønntjenester offshore på Veslefrikk 9.-12.11.2004.

Veslefrikk

Veslefrikkfeltet ligger i den nordlige Nordsjøen omtrent 40 km vest for Troll.

Feltet ble påvist i 1981, og er bygget ut med en normalt ubemannet brønnhodeinnretning (Veslefrikk A) og en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B).

Oljen fra Veslefrikk blir transportert via Oseberg til Stureterminalen i Øygarden kommune. Gassen transporteres gjennom Statpipe.

 

Foto: Statoil

Bakgrunn for tilsynet

Etter gjennomførte tilsyn mot flyttbare boreinnretninger og rederne i henholdsvis 2000 og 2003 ble tilsyn mot utvalgte faste boreinnretninger planlagt i 2004 for å verifisere likheter, eventuelt ulikheter, relatert til brønnkontroll og brønnkontrollsystemer mellom faste og flyttbare innretninger samt mellom boring og brønnintervensjoner.

Resultatet av tilsynet skal dessuten innarbeides som en del av det pågående prosjektet "BOP og tilhørende brønnkontrollsystemer" som gjennomføres av Ptil.

Tilsynet inkluderte gjennomgang av utvalgte deler av selskapenes systemer og rutiner i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter for å verifisere ivaretakelse av myndighetskrav og selskapsinterne krav knyttet til

- kompetanse og opplæring relatert til brønnkontroll,
- gjennomføring av brønnkontrolløvelser,
- testing av brønnkontrollutstyr,
- vedlikehold og heloverhaling av brønnkontrollutstyr,
- grenseflater mellom operatør og bore-/brønnentreprenør,
- avvikshåndtering.

Formål med tilsynet

Målsetningen med tilsynet er å verifisere at gjeldende forskrifter og selskapsrutiner er ivaretatt i forbindelse med vedlikehold og heloverhaling av brønnkontrollutstyr og i forbindelse med brønnkontrollopplæring for bore- og brønnaktiviteter.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet har bekreftet at det er forskjellig praksis i næringen for hvordan heloverhaling av brønnkontroll utstyr planlegges, gjennomføres og følges opp, avhengig av om det er brønnkontroll utstyr til wireline, til boring fra faste innretninger eller til boring fra flyttbare innretninger.

Dette tilsynet har avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til manglende avviksbehandling i Smedvig og Statoil av ulik fortolkning av tekniske løsninger og dokumentasjon av fortolkningsgrunnlaget i forhold til anbefalinger fra heloverhalingsleverandør Varco samt manglende bruk av uavhengig verifikasjon ifm heloverhaling av bore-BOP sommeren 2004.

I tillegg har vi identifisert enkelte forbedringspunkter. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til

- Manglende tilgang på tekniske krav/spesifikasjoner i forbindelse med Certificate of Compliance (CoC) mellom Statoil, Smedvig og Varco,
- mangelfull involvering og oppfølging i forbindelse med heloverhaling av brønnkontrollutstyr fra Statoil,
- antall stillingskategorier med behov for basis brønnkontroll kompetanse (IWCF) innen wireline hos Smedvig,
- gjennomgang av krav og behov innen brønnkontroll kompetanse hos Statoil og Smedvig,
- offshore brønnkontroll øvelser (well control drills) for boring,
- vedlikeholdssystemene for boring og wireline utstyr hos Smedvig,
- behov for informasjon om og korrigering av brønnkontrollpanel for boring.

Det registreres som positivt at Smedvig nå har gjennomført kritikalitetsvurderinger av bore- og brønnutstyr og at disse er implementert i vedlikeholdssystem for boreutstyr.

Det registreres at Smedvig innenfor området brønntjenester arbeider med innføring av databasert vedlikeholdssystem for wireline utstyr innen kort tid. Vårt inntrykk fra tilsynet er at Smedvig når dette er implementert vil kunne ivareta kravene i aktivitetsforskriften §§ 42-46 på en mer effektiv måte også for wireline utstyret.

Det er dessuten positivt at Statoil Veslefrikk og Gullfaks har initiert "nedihullskurs" for bedre forståelse av undergrunns- og bergmekanikk-problemstillinger for relevante stillingskategorier internt og for selskapets bore- og brønnentreprenører.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss