Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønndesign på Ormen Lange

I tidsrommet 1.2.-1.12.2005 førte vi tilsyn hos A/S Norske Shell (Shell) med selskapets planlegging av brønnene på Ormen Lange. Vi har under tilsynet ikke funnet avvik fra regelverkskrav. Det er vårt inntrykk at Shell tilstreber å oppfylle regelverkskrav og interne krav når det gjelder brønndesign, barrierer og kvalifisering av ny teknologi.


Ormen Lange (Kilde: Hydro)Feltet Ormen Lange ligger 120 kilometer utenfor kysten av Møre og Romsdal (kartet). Norsk Hydro er utbyggingsoperatør, men Shell vil overta som operatør i driftsfasen.

I tillegg har Shell ansvaret for gjennomføringen av boreaktiviteten på vegne av Hydro.

Under tilsynet har vi fokusert på følgende områder:

 • Kvalifisering av nytt utstyr (brønnsikringsventil, rørhenger for 9 5/8" foringsrør, gruspakking- og sandskjermkomplettering).
 • Brønndesign og alternative løsninger (ventiltre med foringsrørhenger og produsjonsrørhenger, brønnsikringsventiler, forlengelsesrør og rørhenger for dette, nedre komplettering).
 • Opplæring og involvering av personell.
 • Erfaringsoverføring.
 • Brønnintervensjon.

Bakgrunn for tilsynet

I følge tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet, skal Petroleumstilsynet:

 • Bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten.

 • Gjennomføre et risikobasert tilsyn mot entreprenører, operatører, rettighetshavere, styrere og eiere.

 • Se til at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene.

 • Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.

 • Se til at det skapes en god HMS-kultur i industrien.

 • Ansvarliggjør aktørene med hensyn til erfaringsoverføring.

 •  

Tilsynet inngår i en rekke tilsyn utført mot ulike operatører angående brønndesign. Tilsynene har hatt ulike fokusområder. Dette tilsynet skiller seg fra de andre siden det blir gjort i forkant av boreoperasjonen.

Ormen Lange brønnene er de første gassprodusenter på norsk sokkel med 9 5/8 " produksjonsrør, såkalt "big bore". Shell har utført omfattende studier av brønndesign med tilhørende barrierer. Store produksjonsvolumer krever bruk av ny teknologi, og teknologikvalifisering.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se til at Shell har ivaretatt de krav som regelverket setter til utforming av brønnbarrierer, overvåking og testing av disse samt bruk av ny teknologi og kvalifisering av denne i en planleggingsfase, jfr innretningsforskriften § 47 om brønnbarrierer og innretningsforskriften § 8 om kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder og aktivitetsforskriften § 44 om vedlikehold.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket er at Shell tilstreber å oppfylle regelverkskrav og interne krav når det gjelder brønndesign, barrierer og kvalifisering av ny teknologi.

Det er i prosjektperioden gjennomført omfattende studier, og kvalifisering av utstyr slik at dette tilpasses de forhold som feltet Ormen Lange krever for å få en god og sikker boreoperasjon og en optimal produksjon.

Planleggingsprosessen er dokumentert på en oversiktlig måte, og dette har vært nyttig for oss i gjennomføringen av tilsynet. Tilsynet har ikke avdekket avvik i forhold regelverkskrav eller Shells selskapsinterne krav i designplanleggingen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss