Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønn, barrierer og brønnkontroll - Stena Don

I perioden 1.-3.11.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med tekniske og operasjonelle forhold ved brønn, barrierer og brønnkontroll i forbindelse med boring med boreinnretningen Stena Don som opereres av Stena Drilling AS (Stena).


Stena Don (foto: Stena Drilling)

Stena Don

Bakgrunn for tilsynet

Stortingsmelding 12 retter oppmerksomheten på blant annet storulykker. Petroleumstilsynet har igangsatt en serie aktiviteter innen boring og brønn for å motivere og å se hvordan industrien arbeider for å unngå storulykker.

Lignende tilsyn er gjennomført med flere boreentreprenører og operatørselskap de senere år.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er å få en oversikt over selskapets styringssystem for å ivareta brønnsikkerhet i den pågående aktiviteten, samt verifisere etterlevelse av relevant regelverk og selskapets interne krav på dette området.

Resultat fra tilsynet

Vi har under tilsynet avdekket avvik knyttet til oversikt over arbeidsprogram (Scope of Work) for heloverhaling av brønnkontrollutstyret.

Vi har også funnet forbedringspotensial knyttet til følgende forhold:

  • Kjennskap til avvikssystemet.

  • Oppfølging av leverandør.

  • Brønnkontrollopplæring.

  • Bruk av merkeleverandørs spesifikasjoner.

  • Testing av trykkontrollutstyr.

  • Kontroll på slamvolumet.

  •  

Under tidligere tilsyn mot Stena har vi funnet større mangler når det gjelder implementeringen av selskapets styringssystem. Vi registrerte i dette tilsynet at det er fremdeles manglende kjennskap til deler av selskapets eget styringssystem blant riggledelsen og til en viss grad i landorganisasjonen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss