Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønn, barrierer og brønnkontroll - Scarabeo 5

30.10.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem). Tilsynet var rettet mot faglige og operasjonelle forhold ved brønn, barrierer og brønnkontroll i forbindelse med boring med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5.


Scarabeo 5 (kilde: Saipem)Scarabeo 5 (bildet) boret under tilsynet på Kristinfeltet for Statoil.

Vi ble gjort kjent med at det er gjennomført i 2005, og skal gjennomføres i nær framtid, omfattende inspeksjon/kontroll/tilsyn med brønnkontrollutstyret av operatøren og innleide inspeksjonsfirma.

Bakgrunn for tilsynet

Stortingsmelding 12 retter oppmerksomheten på blant annet storulykker. I den forbindelse har Petroleumstilsynet igangsatt en serie aktiviteter innen boring og brønn for å undersøke hvordan industrien arbeider for å unngå storulykker. Lignende tilsyn er gjennomført med flere boreentreprenører og operatørselskap de senere år.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er å få en oversikt over selskapets styringssystem for å ivareta brønnsikkerhet i den pågående aktiviteten , samt verifisere etterlevelse av relevant regelverk og selskapets interne krav på dette området.

Resultat fra tilsynet

Vi har under tilsynet avdekket avvik knyttet til oppfølging av personellets kompetanse/opplæring.

Vi har også funnet forbedringspotensial knyttet til følgende forhold:

  • Bestillingskompetanse ved reparasjon.

  • Erfaringsoverføring til merkeleverandør av BOP.

  • Behandling av avvik på testintervaller på BOP (14 dagers test).

  • Opplæringssystemet (on the job training).

  • Brønnkontrollopplæring.

  • Mangelfull oversikt over feil som oppstår under testing av trykkontroll utstyret.

  • Registrering og oppfølging av teknisk inspeksjon utført av ModuSpec og Statoil.

  •  

Tilsynet var redusert i omfang i forhold til opprinnelig planl, basert på tilsendt dokumentasjon og informasjon om at Statoil og konsulentfirmaet ModuSpec hadde gjennomført tekniske verifikasjoner av brønnkontrollutstyret i perioden 2005-2006.

Omfang, resultater og status av forbedringer av funn i disse rapportene ble presentert. Vi har ingen kommentarer til disse funn og forutsetter at de blir korrigert som presentert og planlagt av Saipem.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss