Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brann og eksplosjonssikring på Visund

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i april 2008 tilsyn med StatoilHydro ASA rettet mot deler av fagområdet teknisk sikkerhet på Visund. Vi identifiserte blant annet ett avvik fra regelverkskrav.


Visund

Tilsynet ble ført med oppstartsmøte med landorganisasjonen 11.4.2008 og verifikasjoner på Visund (bildet) i perioden 22.–24.4.2008. I forbindelse med tilsynet hadde vi samtaler med relevant personell og vi utførte tester og verifikasjoner i dokumentasjon og anlegg.

Vi la spesielt vekt på følgende områder:

  • Eksplosjonssikring
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Aktiv brannbeskyttelse
  • Brann- og gassdeteksjonssystem
  • Nødavstengingssystem

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få bekreftet at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter slik at drift og vedlikehold av Visund er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

StatoilHydro følger opp sikkerhetssystemene via Teknisk Tilstand Sikkerhet (TTS) verifikasjoner. Under tilsynet vurderte vi derfor selskapets gjennomganger som er gjort i TTS.

Resultat av tilsynet
Vi påviste ett avvik fra regelverkets krav til brannvannssystemet. Det kunne ikke dokumenteres at brannpumpesystemene har den pålitelighet som regelverket krever.

Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

I tilsynsaktiviteten ble det gjennomført funksjonstester knyttet til utvalgte sikkerhetssystemer. Feil som ble avdekket ved gjennomføring av testene er inkludert i rapporten som forbedringspunkt.

Flere av våre observasjoner i rapporten er knyttet til oppfølging av TTS.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |