Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brann- og eksplosjonssikring på Heidrun

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 9. 4. – 11.12.2009 tilsyn med deler av fagområdet teknisk sikkerhet på Heidrun. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført med oppstartsmøte 9.4.2009 og verifikasjon på Heidrun (foto) i perioden 9. – 11.12.2009. I forbindelse med tilsynsaktiviteten hadde vi samtaler med relevant personell og utførte tester og verifikasjoner i dokumentasjon og anlegg.

Heidrun (source: Statoil)

Under tilsynet ble det spesielt lagt vekt på følgende områder:

  • Eksplosjonssikring
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Aktiv brannbeskyttelse
  • Brann- og gassdeteksjonssystem
  • Nødavstengingssystemet
  • Nødkraft

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynsaktiviteten er relatert til Ptil sin hovedprioritering ”Teknisk og operasjonell sikkerhet”.   Formålet med denne prioriteringen er å rette oppmerksomhet mot at sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene (sikkerhetsfunksjonene), og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få bekreftet at Statoil planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter slik at drift og vedlikehold av Heidrun er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Statoil følger opp sikkerhetssystemene via Teknisk Tilstand Sikkerhet (TTS) gjennomganger. Statoils oppfølging av TTS-funn var sentralt i dette tilsynet.

Resultat av tilsynet
Tilsynsaktiviteten viser at personell på Heidrun følger opp og har oppmerksomhet på de funn som er gjort etter TTS kartleggingen. På Heidrun blir planlegging og utføring av aktiviteter gjort i samarbeid mellom land og hav.

Rapporten inneholder punkter hvor det er potensial for forbedringer. Tester som er gjort av sikkerhetskritiske barrierer (A10 rapporten i SAP) viser at påliteligheten av noen systemer kan forbedres.

Under tilsynet ble det gjennomført funksjonstester knyttet til utvalgte sikkerhetssystemer.

Feil som ble avdekket ved gjennomføring av testene er inkludert i rapporten (se lenke i høyremargen).

Journal 2009/1362
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |