Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnsikkerhet for midlertidig forlatte brønner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden november 2007 til juni 2008 tilsyn med operatørselskaper på norsk sokkel som har midlertidig forlatte brønner. Tema for tilsynet var brønnsikkerhet.


Bakgrunn for tilsynet
Det var behov for en oppdatert oversikt over antall midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel. Det har tidligere vært gjennomført aktiviteter med informasjonsinnhenting. I år ble aktiviteten utvidet til å verifisere at næringen har tilstrekkelig oversikt over teknisk tilstand, barrierer og brønnintegritet i alle slike brønner.

Operatørselskapene ble bedt om å sende inn informasjon om brønnbarrierer, risikovurderinger og fremtidige planer i 4. kvartal 2007. Den mottatte dokumentasjonen viser at flere av brønnene ble midlertidig forlatt på 1980 -1990-tallet.

Med utgangspunkt i Ptils hovedprioritering knyttet til aldring og levetidsutvidelse, og vår oppfølging av brønnintegritet i 2006-2008, ble det bestemt å foreta avklaringer med de aktuelle operatørselskap med midlertidig forlatte brønner eldre enn åtte år.

Resultater fra tilsynet vil bli vurdert med tanke på å bidra til RNNP og som erfaringsoverføring til andre lands myndigheter.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at selskapene har oversikt over sine midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel. Denne oversikten bør inkludere kunnskap om brønnteknisk status med barrierer, integritet og risikovurderinger i henhold til regelverkskrav, samt videre planer for bruk eller permanent plugging av brønnene.

Resultat av tilsynet
Tilsynet er gjennomført i to faser.

Fase 1 var datainnsamling fra alle operatører med midlertidig forlatte brønner. Selskapenes tilbakemeldinger viser at det er totalt 44 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel. Det er et økt antall brønner siden forrige oversikt gjort i 2005. Kun i et fåtall av disse brønnene hadde selskapene indikert konkrete planer for bruk.

Fase 2 ble gjennomført som tilsyn med selskapene BP Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, Hess Norge AS, StatoilHydro ASA, Talisman Energy Norge AS og Total E&P Norge AS, som har midlertidig forlatte brønner eldre enn åtte år. De fleste selskaper har utarbeidet status og oversikt over sine midlertidig forlatte brønner, inkludert risikovurderinger ihht regelverkskrav.

Midlertidig forlatte brønner har vanligvis ikke et storulykkespotensial. Resultat fra tilsynet indikerer at det er liten sannsynlighet for korrosjon av foringsrør og utstyr i brønnen under stagnerte, lukkede forhold.

Det er en anbefaling fra Ptil at selskapene innhenter erfaringen fra liknende brønner, også fra andre lands sokler. Det er behov for å synliggjøre brønnene med tanke på antall, lokasjon og den risiko de utgjør, både i det tidsrommet de er midlertidig forlatt og ved videre aktivitet i brønnene.

BP Norge AS
Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men ett forhold med potensial for forbedring

ConocoPhillips Skandinavia AS
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.

Hess Norge AS
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.

StatoilHydro ASA
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav. Videre identifiserte vi ett forhold med potensial til forbedring:

Talisman Energy Norge AS
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav. Videre identifiserte vi to forhold med potensial til forbedring:

Total E&P Norge AS
Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav eller forhold med potensial til forbedring.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |