Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BPs system for oppfølging av hendelser

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.5.-6.6.2006 tilsyn med BP Norge AS (BP) sitt system for oppfølging av hendelser og implementering av tiltak etter hendelser.


Tilsynsaktiviteten ble utført ved at BP presenterte systemet for oppfølging av hendelser. Vi verifiserte systemet og selskapets tiltak i forbindelse med hendelser som var varslet i henhold til opplysningspliktforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndigheter om fare- og ulykkessituasjoner (lenke).

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal i henhold til overordnede mål blant annet:

 • Bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten.
 • Gjennomføre et risikobasert tilsyn rettet mot aktører ved å:
  - Utvikle et styrket og helhetlig tilsyn med operatørens styring av virksomheten.
  - Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.
  - Se til at det skapes en god HMS kultur i industrien

Under tilsynet har vi sett på om det er etablert gode systemer for styring av virksomheten og dertil gode tiltak for forebygging av hendelser.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å vurdere BPs system for oppfølging av hendelser der følgende ble vektlagt:

 • Innledende registrering og kategorisering (hendelsesbeskrivelse, feilårsaker og tiltak).

 • Granskingsprosessen.

 • Tiltak (både menneskelige, tekniske og organisatoriske) og vurdering av effekt av tiltak.

 • Trending, statistikk og læring.

 • Styring av hendelsesoppfølgingsprosessen: Prosedyrer, ressurser, Key Performance Indicators (KPI)***.

 •  

For vurdering av tiltak ble det lagt vekt på at selskapet hadde tiltak både for å forhindre tilsvarende hendelser og forslag til beredskapstiltak for å håndtere disse. Selskapets prosedyrer ble lagt til grunn for vurdering av systemet for oppfølging av hendelser.

*** Key Performance Indicators (KPI): Måleindikatorer som hjelper organisasjoner å vurdere og forbedre egne prosesser.

Resultat fra tilsynet

Vi har funnet noen avvik under tilsynsaktiviteten. Prosedyren for oppfølging av hendelser tilfredsstiller ikke de krav som er formulert i styringsforskriften § 10 om arbeidsprosesser.

Dette er begrunnet i kapittel 5 i tilsynsrapporten gjennom de avvik og forbedringspunkter som er beskrevet. De avvik som er beskrevet i kapittel 5.1 til arbeidsprosessen for oppfølging av hendelser vil gjøre det vanskelig å styre hendelsesprosessen. Dokumentasjonen som er mottatt kan ikke dokumentere en styrt prosess.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss