Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BPs ivaretakelse av teknisk integritet for bærende konstruksjoner på Valhall og Ula - varsel om pålegg

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 14. – 30.5.2008 ført tilsyn med BP Norge AS (BP) sin ivaretakelse av teknisk integritet for bærende konstruksjoner på Valhall og Ula. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt BP varsel om pålegg.


Tilsynet ble gjennomført i BPs lokaler på Forus etter følgende plan:

  1. Åpningsmøte 14.5.2008.
  2. Møter, samtaler og verifikasjoner 27. - 30.5.2008.
  3. Oppsummeringsmøte 30.5.2008.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet har bakgrunn i Ptils resultatmål om oppfølging av storulykkesrisiko, og er en aktivitet innen Ptils prioriterte oppfølging av petroleumsnæringens arbeid med teknisk tilstand og aldring på innretninger.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt på aldrende innretninger, og at BP har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner, slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

Tilsynet inkluderte BPs oppfølging av påseplikten overfor sine leverandører.

Resultat av tilsynet
Det ble funnet ni avvik under tilsynet, og vi har avdekket ett område med potensial for forbedring.

Avvikene og forbedringspunktet er knyttet til områdene:

  • Styrende dokumenter i forbindelse med ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.
  • Oppfølging av entreprenører / leverandører.
  • Organisering og ivaretakelse av ansvar, myndighet og kompetanse.
  • Beredskap i forbindelse med konstruksjonshendelser.
  • Oversikt over tilstanden til konstruksjoner.
  • Kompetanse og forståelse for aldring av konstruksjoner.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt BP varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold pålegges BP Norge AS å dokumentere at konstruksjonenes integritet på Valhall, Ula, Hod og Tambar ivaretas slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1. april 2009.. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt om eventuelle kommentarer til varselet innen 6. november 2008.

Lenke: 

Kontaktperson i Ptil:
Informasjonsrådgiver
Kristin Hoffmann
Tlf. 5187 6219