Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BPs endringsprosess

I 2003 har vi gjennomført et tilsyn mot BP Norge AS (BP) sin endringsprosess "GO for the Future" (GO4F). Tilsynet inkluderte fire statusmøter med GO4F prosjektet, et planleggingsmøte med BP, tilsyn med landorganisasjonen til Valhall og tilsyn offshore. Det ble holdt et oppsummeringsmøte i Oljedirektoratet 9.12.2003.


Vi har fulgt planleggingsfasen av GO4F prosjektet gjennom statusmøter for å sikre at regelverkskravene til endringsprosesser ble ivaretatt.

På tidspunktet for tilsynet mot land- og offshoreorganisasjonen var offshoreorganisasjonen i gjennomføringsfasen og onshoreorganisasjonen i oppfølgingsfasen.

Tilsynsaktiviteten på land og offshore fokuserte på oppfølging av endringene i landorganisasjonen og på etablering av ny offshoreorganisasjon. Tilsynet omfattet kun linjeorganisasjonen tilhørende Valhall og støttemiljøet for HMS.

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av endringsprosesser og arbeidstakermedvirkning var sentrale punkter i Oljedirektoratets overordnede prioriteringer for 2003.

Hensikten med dette var å følge opp at endringsprosesser i næringen planlegges, gjennomføres og følges opp etter kravene i regelverket og at endringene fører til at HMS-nivået ivaretas og videreutvikles.

BPs endringsprosess GO4F har som mål å redusere driftskostnadene på feltene og medfører store endringer i både land- og offshoreorganisasjonen. Endringsprosessen er av et slikt omfang at den kan medføre en svekkelse av HMS-nivået på BPs innretninger hvis den ikke gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi har derfor valgt å prioritere oppfølging av GO4F.

Formål med tilsynet

Vi skal følge opp at BPs endringsprosess GO4F planlegges, gjennomføres og følges opp på en forsvarlig måte i henhold til kravene til endringsprosesser i regelverket.

Vi skal også følge opp at resultatene av endringsprosessen ikke gir negative konsekvenser for HMS-nivået på BPs installasjoner.

Resultat av tilsynet

Tilsynet viser at planleggingsfasen av prosjektet er gjennomført på en ryddig måte.

De relevante styringsmessige kravene som for eksempel krav til utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og krav til arbeidstakermedvirkning er ivaretatt.

Våre observasjoner er knyttet til svakheter i selve gjennomføringen og oppfølgingen av endringene. Vi har funnet avvik og forbedringspotensial knyttet til:

 • manglende planer for aktiviteter i gjennomføringsfasen
 • manglende planer for aktiviteter i oppfølgingsfasen
 • vurdering av arbeidsbelastning og oppgavefordeling
 • bruk av HMS-kompetanse i alle fasene av endringsprosessen
 • manglende planer for arbeidstakermedvirkning i gjennomførings- og oppfølgingsfasen
 • manglende planer for overføring av ansvaret for GO4F til linjeorganisasjonen
 • oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø

  Info om vår oppfølging etter tilsyn

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss