Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BPs drift og inspeksjon av rørledninger

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med BP Norge AS (BP) sin drift og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg den 17. mars 2009. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført som et møte og dekket styringssystem, tilstandskontroll, risikobasert inspeksjon og erfaringsoverføring.

Bakgrunn for tilsynet
Sentrale prioriteringer for vår oppfølging på HMS-området er å

  • se til at aktørene følger opp forhold relatert til teknisk tilstand på innretningene,
  • se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, herunder hydrokarbonlekkasjer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at kravene i forskriftene om helse, miljø og sikkerhet (HMS) er oppfylt med hensyn til drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg.
 
Målsettingen var videre å bidra til erfaringsoverføring, blant annet ved gjennomføring av et prosjekt rettet mot teknologiutvikling og behov for tidlig innvendig førstegangsinspeksjon.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte potensial for forbedringer innenfor tre områder:

  • Styring av risikobasert inspeksjon.
  • Styrende dokumenter.
  • Tilstandskontroll av Hod 4” gassløftledning.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |