Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boring og vedlikeholdsstyringssystemer på Songa Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.4.2009 en verifikasjon knyttet til boresystemer, og den 7.5.2009 verifikasjon knyttet vedlikeholdsstyringssystemene ombord på Songa Dee.


Verifikasjonene var rettet mot tekniske forhold ombord på innretningen og gjennomgang av vedlikeholdsstyringssystemet på land. Aktiviteten inngår som en del av saksbehandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Songa Dee.

Tilsynet ble gjennomført ved CCB på Sotra, hvor innretningen gjennomgår ulike oppgraderinger samt fornyelse av klassesertifikater. Aktiviteten bestod av dokumentgjennomganger og verifikasjoner ombord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Songa Offshore har søkt Ptil om SUT for Songa Dee. Innretningen har tidligere innehatt SUT, da under operasjon av Stena Drilling på norsk kontinentalsokkel. Stena Drilling hadde driftsansvaret for Songa Dee fram til 17. mars 2009.

Formål med tilsynet
Målsetting med aktiviteten var å verifisere at tekniske forhold innen de aktuelle fagområdene er ivaretatt i samsvar med krav i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet
Under verifikasjonene pågikk det ombygging, oppgradering og nødvendige vedlikeholdsaktiviteter på innretningen.

Det medførte blant annet at boreområdet var uferdig for verifikasjon da mye av utstyret på boredekk var demontert. BOP var heller ikke tilgjengelig ved verftet.

Det var derfor begrenset mulighet for å verifisere hvordan utstyr og systemer skal fungere i operasjon.

Innenfor boresystemer ble det avdekket 3 avvik knyttet til borevæskeanlegget.

Innen vedlikeholdsstyring ble det avdekket flere avvik på sikkerhetskritisk utstyr.

Dette var ikke identifisert eller søkt unntak for i SUT-søknadsprosessen.

Tilsynet innen vedlikeholdsstyring begrenset seg til en stikkprøvekontroll av selskapets vedlikeholdsstyringssystem. Songa var under tilsynet i ferd med å implementere nytt vedlikeholdsstyringssystem om bord, fra TAG 94 til ABS-NS 5.

TAG 94 var fortsatt i bruk om bord under tilsynsaktiviteten. Arbeidet med å overføre historiske data fra gammelt til nytt system var påbegynt, men ikke fullført. Kodesystemet i det nye systemet var ikke i samsvar med NSFI-kodesystem.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |