Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boresystemer på Aker Barents

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte den 19. mai 2009 tilsyn med boresystemer på Aker Barents. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet var rettet mot tekniske forhold om bord på innretningen og hvordan styringsmessige forhold, opplæring og familiarisering ivaretas for fagområdet.

Tilsynet inngår som en del av saksbehandlingen av den innsendte søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for Aker Barents.

Tilsynet ble ført ved kontorene på byggeverkstedet på Stord, samt på innretningen som nå lå i fjorden for sjøprøver. Aktiviteten bestod av gjennomganger av mottatt dokumentasjon, intervju av personell i driftsorganisasjonen samt verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Aker Drilling Operations AS (Aker Drilling) har søkt Ptil om SUT for den delvis nedsenkbare dynamisk posisjonerte boreinnretningen Aker Barents (bildet).

Aker Barents (source: Aker) 

Selskapet har inngått kontrakt med Aker Exploration for bruk av innretningen med aktivitet hovedsakelig på letevirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Aker Drilling har de to boreinnretningene Aker Spitsbergen (ved Westcon sitt verft i Ølen) og Aker Barents (ved Aker Solutions sitt verksted på Stord) under ferdigstilling. Selskapet ble etablert i 2005.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen boring er ivaretatt i henhold til krav i regelverket.  Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet
Under verifikasjonen av boreutstyret var det meste på plass, men det er utestående testing av utstyr og systemer. Det er ikke gjort tester for samkjøring av utstyr. Generelt var det ikke igangsatt ferdigstillelsestester av boreutstyr på systemnivå.
 
Det er fortsatt noe tredjepartsutstyr som planlegges tatt ombord (blant annet wirelineenhet, brønntesteutstyr, borekaksbehandlingsanlegg).
Det var igangsatt opplæring innen prosedyrer og funksjon av boreutstyret for de aller fleste posisjoner, men noen av posisjonene er enda ikke besatt.

Det ble under aktiviteten avdekket ett avvik fra regelverket: Det er ikke tilrettelagt eller merket evakueringsveier fra borebua.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |