Gå til hovedinnhold

Tilsyn med borers arbeidssituasjon på Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25.-28.4.2006 tilsyn med borers arbeidssituasjon på Valhall IP. Under tilsynet registrerte vi tre avvik fra regelverkskrav.


Valhall IP (© BP p.l.c.)

Boringen startet opp på Valhall IP (bildet) i 2004, og blir utført av boreentreprenøren Smedvig Offshore (Seadrill).

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med møter og intervjuer av borere hos BP Norge på Forus, samt intervjuer og verifikasjoner på Valhall IP (bildet).

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon (MTO) i HMS-kritiske systemer.

Dette tilsynet er en del av Ptils arbeid med forbedring av Human Factors (HF)-forhold innenfor bore- og brønnoperasjoner.

Borer har et ansvar bl.a. innenfor oppgaver som

 • arbeidsledelse på boredekk,
 • planlegging og utførelse av oppgaver på boredekk,
 • ivaretakelse av brønnkontroll.

Borer er i tillegg en sentral informasjonsgiver, og har således en viktig rolle for HMS-nivået på innretningen.

Det har blitt stilt spørsmål om endringer i teknologi, layout og organisering mv har påvirket borers arbeidssituasjon på en slik måte, at det utgjør en utfordring med tanke på å opprettholde og videreutvikle HMS-nivået.

Vi har derfor valgt å gjennomføre tilsynsaktiviteter hvor vi ser spesielt på borers arbeidssituasjon.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere borers arbeidssituasjon opp mot krav i regelverket. Kravgrunnlaget for tilsynet er:

Fra styringsforskriften:

 • § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet.
 • § 11 om bemanning og kompetanse.
 • § 17 om analyse av arbeidsmiljøet.
 • § 21 om oppfølging.

Fra aktivitetsforskriften:

 • § 29 om overvåking og kontroll.
 • § 31 om tilrettelegging av arbeidet.
 • § 33 om psykososiale forhold.

Resultat fra tilsynet

Det ble observert tre avvik knyttet til:

 • Styring av organisatoriske forhold ved boreoperasjoner.
  Under opphold i borekabinen og i intervjuene framkom det at aktivitetene i stor grad ble styrt av borer som har et stort ansvar og er tillagt mange og til dels krevende arbeidsoppgaver. Tilsynet viste at vurdering av oppgavefordeling og arbeidsorganisering som er utført når IP skulle tas i bruk som ny innretning var mangelfull. Blant annet er det ikke foretatt noen faglig analyse av bemanningsbehov for oppgavene som skal utføres og hvordan arbeidet best kan organiseres. Vi kan heller ikke se at BP har vurdert HMS-konsekvensene ved den bemanning og organisering som er valgt.
 • Tilrettelegging av borers arbeidssituasjon.
  Basert på spørreskjema og intervjuer kom det fram at borerne opplevde at arbeidsoppgavene av og til var i konflikt med hverandre og at mange henvendelser og høyt arbeidstempo bidro til at de til tider jobbet på grensen av det forsvarlige. Mangelfull kompetanseutvikling og trening ble også trukket fram. Borernes arbeidssituasjon er svært sammensatt, både med hensyn til håndtering av menneske-maskin-grensesnitt og håndtering av kommunikasjon, administrative funksjoner og ledelsesoppgaver i boreområdet. Av mottatte rapporter fremgår at verken BP eller Smedvig har gjennomført tilstrekkelige faglige vurderinger av borers arbeidssituasjon i forkant av etablering av dagens løsning. Det forelå heller ikke systematiske vurderinger av driftserfaringer og av arbeidsbelastning i ulike typer driftssituasjoner. Det var gjennomført tiltak for å redusere unødvendige alarmer. Utover dette var det ikke igangsatt spesielle tiltak for å redusere belastningen på borerne.
 • Ivaretakelse av HMS knyttet til tekniske forhold i boreområdet
  Det kom fram både ved verifikasjon og i intervjuene at layout på boredekk var lite hensiktsmessig. Boredekket og rørdekk var trangt. Utstyr som den hydraulisk manipulatorarmen og arbeidskurven var ikke hensiktsmessig plassert. Trange forhold på boredekk bidro til funksjons- og sonebegrensninger. Det var utstrakt behov for å "override" antikollisjonssystemet for å opprettholde aktiviteten for å unngå stopp og alarmer i forhold til krav i antikollisjonssystemet. Vår vurdering er at grundigere analyser av arbeidsoppgavene med bruk av human factors-kompetanse under prosjektering kunne ha bidratt til bedre layout av boredekket.

Gjennom vårt tilsyn identifiserte vi flere forhold som kan forbedre borers arbeidssituasjon.

Disse var knyttet til:

 • alarmer
 • opplæring
 • prosedyrer
 • vedlikehold av boreutstyr
 • arbeidsprogrammet New Step Procedure
 • gjennomføring av forbedringer
 • kommunikasjon og tilbakemelding
 • bruk av norsk språk

Under tilsynet ble det identifisert arbeidsmiljøforhold som er avvik fra krav i regelverket, men faller utenfor omfanget for tilsynsoppgaven. Ptil følger opp disse forholdene i et eget møte.

Positive forhold, generelt for Valhallfeltet:

 • BP la vekt på at det skal være tid til å gjøre ting sikkert, og at det skal være mulighet for å
  ta en stopp i det daglige arbeidet.
 • Det har vært gjennomført en del forbedringer i boligkvarteret.
 • Det kom fram i intervjuene at det var god trivsel.
 • Operasjonssenter på land oppleves som god støtte. Vi ser likevel at det er potensial for
  videre utvikling.
 • De fleste opplevde at det var mulighet for ekstra bemanning ved behov.
 • BP har tatt tak i arbeidet med å sikre løfteoperasjoner med kran. ~LT~LI>Vi fikk positive tilbakemeldinger på ombyggingen av lugarene til enmannslugarer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss