Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boremodulene på Ringhorne

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 17-19.11.2003 en tilsynsaktivitet hos Esso Norge AS på Ringhorne. Tilsynet rettet seg mot selskapets oppfølging i forbindelse med ferdigstillelse av boremodulene for Ringhorne innretningen.


Aktiviteten ble utført som et systemtilsyn med intervjuer av relevant personell fra Esso og Prosafe Drilling Services (PDS) på innretningen, samt verifikasjoner i boreanlegget.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er en videreføring av tilsyn gjennomført under prosjektering og fabrikasjon av boremodulene på Ringhorne i henholdsvis Stavanger, London og Rotterdam sommeren og høsten 2001.

Formål med tilsynet

Målsettingen med oppgaven var å vurdere om utføring av arbeid i boreanlegget og systemene i tilknytning til boreaktivitene tilfredsstiller Essos egne HMS-krav og HMS-regelverkskrav.

Tilsynet fokuserte på Esso ferdigstillelse og oppstart av utstyr og moduler, styring av endring under ferdigstilling og i gangkjøring. Det ble også fokusert på samspillet mellom Esso, entreprenør, underleverandører og brukerne av utstyret.

Resultat av tilsynet

Den største utfordringen på Ringhorne slik vi så det, var materialhåndtering da det ikke var installert heis i uteområdet.

Det ble i intervjuene gitt positiv tilbakemelding om at oppstart av boremodulen var tilfredsstillende gjennomført.

Ringhorne innretningen har hatt høy fokus i Esso og resultatet fremstod i henhold til forventningene. Det ble under tilsynet registrert at det var godt samarbeid mellom ledelsen og verneapparatet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss