Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boreinnretningen Scarabeo 8

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-11.6.2009 tilsyn med Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem). Tilsynet var rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet, kran- og løfteoperasjoner, arbeidsmiljø og vedlikeholdsstyring på Scarabeo 8.


Tilsynet ble ført med et oppstartsmøte ved kontoret til Saipem, og ved byggeverkstedet Fincantieri i Palermo.

Det ble på byggeverkstedet gjennomført intervjuer med prosjektpersonell, verifikasjoner om bord på innretningen og gjennomgang av teknisk dokumentasjon innen de aktuelle områdene.

Innledningsvis ble det både ved kontoret i Norge og ved byggeverkstedet i Palermo gitt en presentasjon fra Ptil hvor en del erfaringer fra behandling av SUT-søknader ble gjennomgått og diskutert.

Scarabeo 8

Dette tilsynet vil inngå som en del av saksbehandlingen av den fremtidige søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for Scarabeo 8 (bildet).

Bakgrunn for tilsynet
Scarabeo 8 er en delvis nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen Moss CS 50 MkII. Skroget er bygget ved Sevmash-verftet i Severovdinsk i Russland. Fabrikasjon og utrustning foregår ved Fincantieri skipsverft ved Palermo i Italia.

Saipem har inngått kontrakt med ENI Norge (ENI) for bruk av innretningen til boring i Barentshavet.

Saipem vil søke Ptil om SUT for innretningen i forbindelse med operasjoner på norsk kontinentalsokkel. SUT vil inngå i dokumentasjonsgrunnlaget for operatøren ENIs fremtidige søknad om samtykke for å starte aktivitet med innretningen på norsk sokkel. 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til økt regelverksforståelse gjennom råd og veiledning om noen av de utfordringene som Ptil har erfart ved behandling av SUT for andre nybyggingsprosjekter. Vi har sett behov for slik veiledning særlig mot aktører som bygger nye innretninger ved verksteder som har liten eller ingen erfaring med norsk regelverk.

Målsettingen med tilsynsaktiviteten var også å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold på innretningen, innen utvalgte fagområder, var ivaretatt i henhold til kravene i regelverket gjennom prosjekterings- og byggefasen. Selskapets egne styrende dokumenter og studier/analyser ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet
Innretningen var preget av at det foregikk omfattende konstruksjonsarbeid ombord.

Det var meget dårlig orden og ryddighet på innretningen, med den følge at preserveringen av utstyr og komponenter var kritikkverdig.

Ptil er svært bekymret over forholdet da dette vil kunne få sikkerhets- og arbeidsmiljømessige konsekvenser i oppstarts- og driftsfasen, samt større fremtidige vedlikeholdskostnader.

Prosjektet ligger etter den oppsatte tidsplanen. Under tilsynet ble det opplyst at det ikke var besluttet om innretningen skulle ferdigstilles som fullt vinterisert. Ptil orienterte om at dette forholdet må beskrives i selskapets fremtidige søknad om SUT.

For sikkerhetssystemene ombord er det utarbeidet filosofidokumenter uten at det for alle systemene fremgår hvilke løsninger som velges og hva disse er basert på.

Sammenhengene mellom identifisert risiko, risikoanalyse, sikkerhetsstrategi, ytelsesstandarder og filosofier eller spesifikasjoner for de enkelte systemene fremgikk ikke av dokumentasjonen som ble lagt fram.

Under verifikasjoner om bord avdekket vi at paneler, kabelgater og annet utstyr i elektriske rom, maskinrom og pumperom, er plassert på en slik måte at tilkomst for vedlikehold og evakuering hindres.

Det ble ellers registrert enkelte forhold som ikke er ivaretatt i henhold til utarbeidede ”installation practices”.

Ved hjelp av 3-D modellen ble det avdekket omfattende blindsoneproblematikk i forbindelse med materialhåndtering med bruk av kranene.

Det ble videre avdekket svært begrenset eller fullstendig manglende sikt fra operatørkabinene på offshorekranene og knekkbomkranen til lasteområder, lagringsområder og ned i luker.

Vi identifiserte enkelte svakheter ved prosjektets styring av arbeidsmiljøforhold. Dette knyttet seg i hovedsak til ikke gjennomførte og mangelfullt utførte arbeidsmiljøstudier.

Vi påpekte også enkelte mangler knyttet til planløsning og valg av tekniske løsninger.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |