Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boreaktiviteter og bruk av risikoanalyser på Grane

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 7.3.-16.6.2006 tilsyn med Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) sin styring av boreaktiviteter og bruk av risikoanalyser i forbindelse med boring og brønnaktiviteter på Grane.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet inngår som en del av Ptils prioriterte innsats i forhold til å øke forståelsen for og anvendelse av risikoanalyser. Vi ønsker å etterprøve om analysene etterleves og brukes av involvert personell i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter.

Formål med tilsynet

Grane (kilde: Hydro)Formålet med tilsynet var å etablere en forståelse for hvordan risikoanalyser og deres resultater brukes av involvert personell på ulike nivå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bore og brønnoperasjoner på Graneinnretningen (bildet).

Det var også en målsetting for tilsynet å vurdere om personellet på innretningen hadde tilstrekkelige erfaring og kompetanse i forhold til bruken av og forståelsen for de metoder som bør benyttes under planleggingen av aktivitetene.

Det er av betydning å etterprøve kvalitetsnivået på erfaringsoverføring i skiftmøter, planleggingsmøter, pre jobb møter og sikker jobb analyser (SJA).

Aktuelle regelverkskrav:

 • Fra styringsforskriften:
  § 2 om anvendelse av barrierer.
  § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet.
  § 11 om bemanning og kompetanse.
  § 13 om generelle krav til analyser.
  § 14 om analyse av storulykkesrisiko.
  § 15 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser.
 • Fra innretningsforskriften:
  § 9 om anlegg, utstyr og systemer
  § 19 om ergonomisk utforming
 • Fra aktivitetsforskriften:
  § 19 om kompetanse.
  § 20 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven.
  § 21 om trening og øvelser.
  § 28 om tiltak ved utføring.
  § 29 om overvåking og kontroll.
  § 31 om tilrettelegging av arbeid.

Resultat fra tilsynet

Det ble under tilsynet registrert et nært samarbeid i landorganisasjonen mellom operatør-, bore-, og brønnserviceselskap. Det ble registrert gode samarbeidsforhold både på land og ute på Graneinnretningen.

I forbindelse med oppfølging og bruk av risiko- og beredskapsanalyser er det selskapenes oppgave å sørge for at alle relevante operasjonelle og tekniske begrensninger er kjent og implementert i planleggingen og utførelsen av aktiviteter.

I forhold til SEPA-analysen (safety and emergency preparedness analysis) og HMS-resymé ble det avdekket mangler i forhold til kjennskap til innholdet og ansvar for oppfølging av disse i drift. Det ble identifisert et behov for økt kompetanse hos mannskapet og hos de ansvarlige på innretningen i forhold til å oppnå tilstrekkelig kvalitet i utførelsen av sikker jobb analyser, HAZIDer (Hazard identification) og andre risikovurderinger som anvendes i planleggingen på innretningen.

Det ble ikke anvendt formelle kompetansekrav i forhold til ansvaret for gjennomføring og implementering av risikoanalysene på innretningen. Det var et krav om gjennomført kurs i utførelse av sikker jobb analyser men dette var tilsvarende for alle deltakere i virksomheten.

Forholdet berører kvalitetsnivået i gjennomføringen uten deltakelse fra personer med utvidede ferdigheter i forhold til denne type kvalifikasjoner. Personer med ansvar for utførelse bør ha tilstrekkelig erfaring og kjennskap til metodene som brukes og formålet med denne type analyser uavhengig av egen rolle og ansvar.

I forbindelse med anvendelse av risikoanalyser var det noen utfordringer med å sikre at det ble utført analyser som gir det nødvendige beslutningsunderlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Det skal gå klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn. Den enkelte analysen skal presenteres slik at målgruppene får en nyansert og helhetlig framstilling av resultatene.

Under tilsynet identifiserte vi et forbedringspotensial knyttet til det å sikre at boremannskapet og representanter for brønnserviceselskapene på innretningen har denne kunnskapen.

Under tilsynet fant vi mangler knyttet til bemanning av boremannskapet. Forholdet er av stor betydning for et godt samarbeidsklima om bord og var fortsatt under vurdering på tidspunktet for tilsynet.

Det var enkelte utfordringer med størrelse på dekksareal og lagringskapasitet i boreområdet på innretningen. Ettersom avstanden for brønnmål i fremtiden kan øke vil det kunne medføre ytterligere utfordringer i forhold til lagerkapasitet og rekkevidde for boreutstyret.

Den tekniske utrustningen på boredekk fungerte til forventning og brukerne var fornøyd med anlegget. Vi registrerte at boreanlegget hadde en høy regularitet men også noen utfordringer i forhold til styring av boresystemet med overbroing til soft kjøring under håndtering av utstyr inn og ut på boredekk.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss