Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boligforhold og arbeidsmiljø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 14.6.-15.6.2004 tilsyn mot ConocoPhillips Norge (CoPNo), rettet mot boligforholdene på Eldfisk 2/7-A og det tilknyttede flotellet Deepsea Trym. Aktiviteten var særlig rettet mot utfordringer knyttet til innkvartering og rekreasjonskapasitet på feltet, samt arbeidsmiljømessige utfordringer knyttet til støy i lugarer, ventilasjon og inneklima.


Bakgrunn for tilsynet

Regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten stiller krav til at boligkvarterets innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø, være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas og forventet personellbehov i de ulike fasene av petroleumsvirksomheten, jamfør Stortingsmelding nr 7, kap. 4.1.4.

Boligkvarteret på Eldfisk 2/7-A har over lengre tid hatt lav standard på områder knyttet til blant annet inneklima og støy på lugarer, skapplass og garderobeforhold ved høy bemanning.

I kombinasjon med generelt høy aktivitet på feltet medfører dette utfordringer med hensyn til å kunne tilby tilfredsstillende innkvartering på feltet.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at regelverkskrav knyttet til innkvartering, jamfør aktivitetsforskriften § 31 tilfredsstiles.

CoPNo har den senere tid gjennomført en rekke kortsiktige tiltak for å bedre standarden på Eldfisk 2/7-A, samtidig som det arbeides for å ta en avgjørelse med hensyn på framtidig løsning for boligkvarteret.

Hensikten med tilsynet var blant annet å verifisere at de nevnte tiltakene hadde blitt gjennomført i henhold til plan og i tråd med gjeldende regelverk.

For å øke sengekapasiteten på feltet er Deepsea Trym (DST) leid inn som flotell. Dette er primært en borerigg, og riggen har ikke tidligere blitt brukt som flotell.

Hensikten med tilsynet var å verifisere at også DST tilfredsstiller gjeldende krav til innkvartering, jamfør aktivitetsforskriften § 31.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet ble det gjort observasjoner som indikerer at det fortsatt er behov for å bedre standarden innen enkelte områder av boligkvarteret på Eldfisk 2/7-A.

Dette gjelder blant annet muggsopp på baderom, manglende dusj i garderober, utbedring av sprekker i gulvbelegg og generelt liten skapplass og lagringskapasitet.

Vi har imidlertid registrert at det er gjennomført en rekke tiltak som har bedret arbeidsmiljøet betraktelig.

Blant annet er inneklimaet forbedret gjennom rengjøring av ventilasjonskanaler, ventilasjonsanlegget på lugarene er oppgradert med hensyn på støy, og det er installert reguleringsmekanismer for innetemperaturen på lugarene.

Vi har også registrert at det foreligger planer for ytterligere oppgradering av HVAC-anlegget i boligkvarteret.

Tiltakene er i stor grad gjennomført i henhold til plan og i tråd med gjeldende regelverk.

Det vil være behov for å vedlikeholde nevnte forbedringer gjennom systematisk oppfølging av de gjennomførte tiltakene. Vi har blant annet anbefalt at det opprettes en Preventive Maintenance rutine (PM-rutine) for rengjøring av både ventilasjonsanlegget og boligkvarteret som helhet for å beholde effekten av forbedringstiltakene.

Boligkvarteret på Eldfisk 2/7-A ble bygd før dagens krav til rekreasjonsareal på 1,5 m2 per person ble gjort gjeldende. Selv om målinger viser at innretningen tilfredsstiller datidens krav på 1 kvadrarmeter per person selv med skytlende personell om bord, vurderes rekreasjonsarealet som lite i forhold til personellets behov.

På oppfordring fra verneombudstjenesten foretok vi en gjennomgang av enkelte områder i boremodulen på Eldfisk 2/7-A. Det ble her gjort observasjoner knyttet til blant annet skidding av boremodulen, samt eksponering for oljetåke/oljedamp i shaker-rom.

Innleie av Deepsea Trym som flotell har medført økt sengekapasitet på feltet, men på grunn av økt aktivitet er ikke graden av samsoving redusert tilsvarende.

Deepsea Trym er primært en borerigg, og det er derfor tatt hensyn til at personellet arbeider i skift ved utforming av rekreasjonsarealet.

Siden riggen nå benyttes som boligrigg, og personellet primært jobber på dagtid, er det gjennomført enkelte ombygginger som både har gitt bedret standard i lugarene og større rekreasjonskapasitet.

Utover disse tiltakene registrerte vi det som positivt at det er innført restriksjoner i form av tidsbegrensninger på en del støyende aktiviteter.

Vi ser likevel at det i perioder med tilnærmet full utnyttelse av sengekapasiteten, vil være liten rekreasjonskapasitet i forhold til den faktiske bemanningen om bord på innretningen.

Petroleumstilsynet oversendte tilsynsrapporten til ConocoPhillips 7.7.2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss