Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsrelaterte forhold i Volveprosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med beredskapsmessige forhold under gjennomføringen av Volveprosjektet. Tilsynet avdekket ingen avvik.


 

Tilsynet ble gjennomført i form av møter med Maersk, Statoil, Vetco Aibel, og Teekay.

Tilsynsaktiviteten har spesielt belyst forhold relatert til storulykkesbidrag, etablering av sikre rømningsveger, evakuering, samt dimensjonering og plassering av rednings- og evakueringsmidler. Vi har også sett på grenseflaten mot eksisterende beredskapsrelaterte systemer om bord på innretningen Maersk Inspirer.

Videre har tilsynet fokusert på arbeidstakernes medvirkning i prosjektet, jf. rammeforskriftens § 6 om tilrettelegging for arbeidstagermedvirkning.

Etablerte systemer for avvikshåndtering har blitt gjennomgått.

Hensikten har vært å verifisere at prosjektering og fabrikasjon skjer i samsvar med regelverkets bestemmelser. Det har vært viktig å fastslå at de ulike aktørene har hensiktsmessige styringssystemer for å ivareta de ulike fasene i analyse- og planprosessene.

Vi har gjennomgått prosjektets styrende dokumenter og kravgrunnlag. Vi har vurdert selskapenes tilsyns- og oppfølgingsaktiviteter, og vi har fått en redegjørelse for planlagte og gjennomførte plan- og analysearbeider i henhold til krav i styringsforskriftens § 13, om generelle krav til analyser.

Etter tilsynet er det vår oppfatning at selskapene styrer gjennomføringen av Volveprosjektet i henhold til relevante krav i regelverket. Tilsynet avdekket ingen avvik.Vi er derfor fornøyd med selskapets håndtering av beredskapsrelaterte forhold i prosjektgjennomføringen på dette stadiet i prosjektet.

Utbygging av Volve godkjent (ODs nettsted)

Fakta om Volve (Statoils nettsted)

Utbygging av Volve godkjent (ODs nettsted)

Fakta om Volve (Statoils nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss