Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsøvelse – VNG Norge AS

Tilsyn: Den 28.5.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med operatøren VNG Norge AS (VNG) sin beredskapsorganisasjon på land. Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet var knyttet til gjennomføring av operatørens planlagte beredskapsøvelse og ble gjennomført ved observasjon av operatørens 2. linje beredskap.

VNG gjennomførte øvelsen som en del av forberedelsene til leteboring på utvinningstillatelse 270, brønn 35/3-7 S, med boreinnretningen Bredford Dolphin.

VNG sin 2. linje beredskap ledes av AGR Petroleum Services AS (AGR) som også bemanner beredskapsorganisasjonen for VNG.  Øvelsen ble gjennomført i AGR sin beredskapssentral som ligger på Skøyen i Oslo.

Beredskapsøvelsen bestod av to scenarier, brann om bord på innretningen og lekkasje av hydrokarboner fra reservoar til overflaten.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrevet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Videre er det en oppgave for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

Formål med tilsynet
Ptil ønsket å verifisere at VNG kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner i henhold til gjeldende regelverkskrav. VNG skulle demonstrere dette ved bruk av egne beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon under den planlagte øvelsen.

Resultat av tilsynet
Det er identifisert forbedringspunkter innenfor ansvarsfordeling, proaktiv beredskapsledelse, håndtering av informasjon vedrørende omkomne personer og praktiske rutiner i beredskapssentralen. Det er ikke identifisert avvik i forbindelse med øvelsen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |